Casa de Baños La Iniciadora - galiciasuroeste

Title
Vaya al Contenido

Casa de Baños La Iniciadora

Arquivo 2021
Casimiro Vicente Peniza- María Vicente Rolán
Casa de Baños La Iniciadora
por José A. Uris Guisantes
 

Fachada da Casa de Baños La Iniciadora, fronte a praia de Aldramán no porto da Guarda. Arriba a esquerda un neno que non sei quen é, Casimiro Vicente Peniza e un dos seus irmans. Abaixo de dereita a esquerda, un rapaza da que non sei nada, a esposa de Casimiro dona María Vicente Rolán, súa nai, outra filla de nome  María Dolores e seu esposo. Os nenos son fillos de Casimiro e María.
 
A praia oficial da cidadanía guardesa ata moi entrado o século XX era a de Aldramán[1] ó norte do Porto da Guarda, xusto nas pedras entre a rampa actual de xemento na antigua Punta Xinete é a actual Atalaia. A Casa de Baños estaba uns 150 mais ó sur. Como digo era unha praia que non tiña area fina é estaba integrada nas rochas, con seixos e area grosa. O Concello  fixera como uns ocos entre as rochas para entrar a auga e logo empotrou argolas de ferro por onde pasaba unha corda, co fin de que os bañistas tiveran seguridade
 
A Casa de Baños foi fundada e administrada  por dona María Vicente Rolán debido a que Casimiro era empregado municipal, ata que foi expedientado pola Corporación e  entón axudou a súa esposa. Como pode apreciarse o primeiro establecemento era de madeira.
 
Casimiro Vicente Peniza falece o 8 de novembro de 1941 aos 65 anos, como dixen estaba casado con María Vicente Rolán, nacendo: Plácido, José, Mª Dolores, Guadalupe, Santos Vicente, Antonio e Benigna Mercedes Vicente Vicente.
 
María casou con Emilio Torres O Lugués; Guadalupe[2] casou con Constante Alonso Pacheco da familia dos Burreiros; Santos con Mª Victorina Español Maruja das Menas; Mercedes con Arsenio Álvarez Sobrino Arsenio do carro ; Antonio con Darina e José con Margarita.
 

A dereita onde está o pao tirado estaba a Casa de Baños La Iniciadora ó fondo Punta Xinete (nos documentos oficiais figura Genete) onde o fonde todo podemos ver a ondas brancas… estaba e ainda está o lugar da Praia de Aldramán. Fotografía de José A. Uris Guisantes en 1990.
 
A esposa de Santos Vicente Vicente Vicente dona Mª Victorina Español Portela Maruja non quixo acompañar a seu esposo a República Dominicana, onde abríu un comercio, pasaron os anos, namorándose elí doutra muller é unha vez falecida Mª Victorina voltaría a seu pobo para vender a vivenda que tiñan na rúa Puerto Rico, onde hoxe está a sociedade Recreo Artístico Guardés.
 
A irmán de Mª Victorina dona Filomena Español Portela Mena, casaría con Gregorio Portela Vicente, retornado de Puerto Rico. Concelleiro no goberno franquista que falecería con 42 anos  a consecuencia dun accidente doméstico (unha manta eléctrica  que seguíu funcionando toda a noite ata que se queimou afectándose o baixo ventre). Ambas irmans non deixaron descendencia. Viñan sendo fillas de don Agustín Español Lomba, accionista e Xerente da Fábrica de Electricidad  Eléctrica Guardesa SA, almacenista e propietario.
 

Casimiro na súa estadía no Brasil, onde traballou xunto a seu irmán Andrés Vicente Peniza
 
----------------------------------------
 
A Playa de Aldramán[3], como dixen,  estaba fronte a actual Atalaia, entre o pequeño varadoiro do fondo e o pequeño puntal artificial. Pode comprobarse, cando baixa a maré, como ainda queda algunha argola ou ferro, algo de area grosa, pedras soltas etc. Como dixen pola argolas pasaba unha corda de esparto co fin de que os bañistas poideran asegurarse no momento do baño. Esta praia sen areas finas foi utilizada masivamente ata 1934, ano no que se inaugurou oficialmente a baixada a Fedorento e acceso a praia de Area Grande, ata ésa non se podía acceder con facilidade, tendo que dar un grande rodeo polo Riás.
 

 
Por mor da costume moitos guardeses/as seguiron indo a praia de Aldramán ata ben entrados os anos setenta co fin de tostarse no meo das rochas de Punta Xinete, antes de aparecer na Area Grande ben tostadas/os. Fotografía de José A. Uris Guisantes 2009.
 
---------------------------
 
A zona entre a Casa de Baños La Iniciadora e a praia de Aldramán se chamaba As Casetas, nome que deron unhas casetas (decían barracas) de madeira instaladas  o norte da Casa de Baño por Casimiro e outro socio, vamos ler:
 
8 de xuño de 1900. Escrito de Vicente Vicente Rolán[4] O Moleiro al Sr. Alcalde: […]Vicente Vicente Rolán, vecino de esta Villa, de profesión carpintero, provisto de cédula personal del corriente ejercicio, que lleva el nº 741 á Vd respetuosamente espone:
 
Que animado del deseo de facilitar á la Colonia Bañista que afluyen á esta playa y la mayor comodidad al bañarse, ha acordado colocar algunas barracas de madera en su mayoría portátiles, en la Playa Norte del Puerto de esta Villa, y como para llevar a cabo el pensamiento necesito el correspondiente permiso de Vd, según lo preceptuado en la Ley de Ynstrucciones, dictadas en el RD del 20/08/1883, para la aplicación del Capítulo 6º de la Ley de Puertos del 7/05/1880, á Vd.
 
Suplico, se digne conceder el permiso que solicito. Dios guarde á Vd muchos años. La Guardia 8/06/1900. Fdo. Vicente de Vicente Rolán.
 
Providencia:  Vista la precedente instancia suscrita por Vicente Vicente Rolán, vecino de esta Villa, en la que solicita autorización para colocar varias barracas de madera y las tiendas de campaña necesarias en su mayoría portátiles, á la parte Norte del Puerto de esta Villa, para comodidad de los bañistas.Visto lo que preceptúa el artº 39 de la Ley de 7/05/1880 y el 1º de la Ynstrucción de 20/08/1883.
 
Visto que las obras que se proyectan han de hacerse fuera del Puerto en terreno público de la playa á que no alcanzan las grandes mareas, remítase la solicitud á informe del Sr. Ayudante de Marina de esta Villa, en el concepto que por la Alcaldía no hay inconveniente en que se acceda á la petición del Vicente Vicente Rolán. Alcaldía de La Guardia, Junio 9 de 1900. Fdo. El Alcalde. Francisco Español. El Secretario. Enrique Mª Sesto.
 
Na sesión plenaria celebrada o 10 de xuño de 1900, presidida polo el 1º tte de alcalde don Francisco Español Sobrino, tratan, entre outros asuntos, de:
 
Barracas para Bañistas.- El Sr. Presidente manifestó que por los vecinos de esta Villa, José Pérez y Vicente Vicente Rolán, le fueron presentadas instancias, solicitando autorización para establecer temporalmente en la Playa, al Norte del Puerto de esta localidad, barracas de madera para comodidad de los bañistas en la próxima temporada.
 
El Ayto enterado de dichas instancias no halla inconveniente en que se acceda á lo solicitado, como de reconocida ventaja para el pueblo, previos los trámites establecidos para tales casos en el artº 37 de la Ley de 7 de Mayo de 1880 y 1º de la Instrucción de 20 de Agosto de 1883.
 
13 de xuño de 1900. […] Oficio del Ayudante de Marina de La Guardia al Sr. Alcalde.
 
Adjunto tengo el honor de devolver á Vd las instancias que á su autoridad promueven los vecinos de esta localidad, Vicente Vicente Rolán y José Pérez, en súplica á fin de que se les conceda autorización para colocar en la Playa Norte de este Puerto barracas y tiendas de campaña provisionales para baños, debiendo manifestarle que, con el establecimiento temporal de dichas  barracas en el sitio que se menciona, no afectando al libre tránsito de la playa ni al aprovechamiento común de la misma para el baramiento de embarcaciones, tendido de redes,etc… no encuentro dificultad en que V pueda otorgar á los recurrentes el permiso que solicitan, siempre que no varíen en los más mínimo las condiciones del lugar en que se implanten. Dios guarde á V muchos años. La Guardia 13 Junio 1900. Fdo.El Ayudante. Fernado Jioncendy.
 
Providencia.- Recibida hoy la precedente comunicación del Sr. Ayudante de Marina, comprensiva del informe que del mismo se solicitó conforme á la Ley de 7/05/1880 é Ynstrucción de 20/08/1883,y,
 
Resultando: Que si bien las obras temporales que se proyectan no han de efectuarse dentro del Puerto propiamente dicho, han de ser emplazadas dentro de la zona de que se incautó el Estado, la cual está bajo la inspección y exclusivo dominio del respetable Cuerpo de Obras Públicas, remitanse dichas instancias al Caballero Sr. Yngeniero Gefe de esta provincia, para que se digne informarlas como lo preceptúan las disposiciones de 1880 y 1883 de que se deja hecho referencia. Alcaldía de La Guardia Junio 13 de 1900. El Alcalde. Francisco Español. El Secretario. Enrique Mª Sesto.
20 de xuño 1900. […] Oficio nº 717. Negociado 3º. Obras Públicas. Cuerpo Nacional de Yngenieros de Caminos, Canales y Puertos. Jefatura. Provincia de Pontevedra.
 
Con su atenta comunicación fecha 16 del corriente, se recibió en esta Jefatura el expediente instruído en la  Alcaldía de su digno cargo en virtud de las instancias presentadas á su Autoridad por José Pérez y Vicente Vicente Rolán, vecinos de esa Villa, en solicitud de autorización para establecer Casetas Portátiles de madera y una Barraca del mismo material, en la Ribera del Puerto, para el servicio de los bañistas; y como quiera que las Casetas de referencia han de establecerse en lar ibera opuesta á la en que se ejecutan las Obras del Puerto, no hay inconveniente en que se conceda por esa Alcaldía la autorización solicitada, haciendo uso de las facultades que le concede el artº 1º de la Ynstrucción para tramitar las Concesiones á particulares de que trata el capítulo 6º de la Ley de Puertos, vigentes, aprobada por RO de 20/08/1883.
 
Es cuanto acerca del particular tengo el gusto de manifestarle en contestación al Oficio citado, con devolución del expedido á que se hace referencia. Dios guarde á V muchos años. Pontevedra 20 de Junio de 1900.Fdo. El Yngeniero Gefe. Leonardo Mery.
 
Casa de Baños La Iniciadora de Casimiro Vicente Peniza  e de Mª Vicente Rolán en 1924. De esquerda a dereita: José e Benigna Mercedes Vicente Vicente; un xornaleiro encargado da bomba manual de auga salgada; Guadalupe Vicente Vicente. Casada con Constante Alonso Burreiro; Mª Vicente Rolán; unha xornaleira encargada da Casa de Baños. Arriba: Casimiro Vicente Peniza; Antonio Vicente Vicente e familiares de don Alejo e dona Concha de Tui que vivián na Corredera, segundo me informou Mercedes.
 
Este don Alejo puidera ser o médico de Tui don Alejo Diz Jurado, 1º alcalde republicano de Tui, xulgado por rebelión militar o 13/10/1936, sentenciado a pena de morte e fusilado na Alameda de Tui o 30 de outubro de 1936 a caron de seu grande amigo e médico don Darío Álvarez Limeses e Serafín Fernández Costas; Manuel Domínguez León; José Felipe Muñoz; e Julio Fernández Fernández.
 
------------------------------
 

A Casa de Baños La Iniciadora tiña tres grandes bañeiras de porcelana onde  chegaba directamente a auga do mar dende unha tubería  instalada a esquerda da praia de Aldramán. A auga debía bombearse a man, é Mercedes era unha das que debían de facelo, aparte de que tamén tiñan a dous empregados (mozo e moza) dedicados ao bombeo e as caldeiras de quentar a  auga dende as nove as quince h. Abrían os baños as oito da maña polo que os fillos e fillas debían turnarse para bombear a auga ata as 9 h.
 
As algas que  se empregaban eran sojas (laminarias) recollidas por familias da Marina que logo de secas eran vendidas a Casa de Baños. Botaban un brazado de sojas nun caldeiro de cinc e logo vertían enriba auga a ferver para de seguido ir botando a auga totalmente oscurecida dentro das bañeiras. As sojas quedaban brancas e a auga das bañeiras totalmente marrón.
 

Sojas  ou laminarias
 
-------------
 
En sesión plenaria celebrada o 24 de xuño de 1900, presidida polo 1º tte de alcalde don Francisco Español Sobrino, trataron, entre otros asuntos, de:
 
[…] Barracas para Baños.- Ynformadas favorablemente por el Sr. Ayudante de Marina y el Yngeniero Gefe de Obras Públicas, las instancias de José Pérez y Vicente de Vicente Rolán[1], en las que solicitan autorización para instalar temporalmente casetas de madera en la playa[2] para comodidad de los bañistas, el Ayto acuerda se conceda como se pide por los interesados, toda vez que se hallan cumplidas las formalidades que determinan el artº 37 de la Ley de 7/05/1880 y el artº 1º de la  Ynstrucción de 20/08/1883.
 

Vicente Vicente Rolán O Moleiro solicita  …proceder la construcción de un barracón de madera… na actual rúa Puerto Rico (antes Elduayen) o 27/10/1901. A Comisión de Policía Urbana no informe presentado o 6 de novembro dese ano,  denega o permiso por ser terreno municipaly  por no ser sobrante de la vía pública…
 

Croquis do barracón de madera presentado por Vicente Vicente Rolán, carpinteiro de profesión.
 
----------------
Na sesión plenaria celerbada o 28/07/1901, presidida polo 1º tte de alcalde don Francisco Español, trataron, entre outros asuntos, de:
 
[…] Bajada a la playa.- Los Sres. Mauro Fernández Cabezo y José Portela, Comisionados en sesión de 30 de junio último para ordenar e inspeccionar la limpieza de la población y vías públicas que conducen a la playa para que estas ofrezcan cómodo tránsito a los bañistas, manifestaron que el Camino que desde la calle del Calvario conduce por la Lage  Grande al mar, se terraplena todos los años y el arreglo de su pavimento cuesta respetables cantidades á pesar de lo cual queda siempre imperfecto, razón por la cual opinan que tan pronto como se arreglen algunos caminos de las parroquias que se hallan intransitables, debe procederse al empedrado en forma del trayecto que desde la casas de la finada Josefa  Rolán conduce á la Playa denominada de Aldramán, con lo cual se ahorrarán sumas y se consolidará la vía para muchos años.
 

Os irmáns, Antonio, Mercedes e Santos Vicente Vicente de mozos.
 
-----------------

Aparece no arquivo municipal este documento donde José Pérez solicitaba (24/06/1903) …permiso para montar una barraca de madera y seis tiendas portátiles… en la Playa de Aldramán al Norte del Puerto. O Concello non chegou a dar o permiso correspondente e sí a Casimiro.
 
-----------------------------------
 
En sesión celebrada o 26/03/1906, presidida polo alcalde don Severiano Martínez Núñez, trataron, entre outros asuntos, de:
 
[…] Playa de Baños.- Con el objeto de facilitar comodidad y seguridad  para bañarse en el punto denominado Aldramán, de la Playa de esta Villa, no sólo el vecindario sinó al gran número de forasteros que por prescripción facultativa unas, y por recreo otros, vienen anualmente a tomar baños de mar, constituyendo un elemento de vida para la población, el Ayuntamiento Acuerda que el Sr. Alcalde auxiliado de la Junta de Policía Urbana y con la ilustrada y eficaz cooperación del Sr. Angel Signo, estudien un proyecto de arreglo mejorando las condiciones de la Playa en el indicado sitio, y den cuenta para en su visita resolver lo que proceda.
 

De dereita a esquerda: Casimiro Vicente Peniza; Mercedes; Mª Vicente Rolán ; Mª Dolores e Guadalupe Vicente Vicente co lazo no pelo; Santos e Antonio Vicente Vicente
 
-------------------------
 
Sesión plenaria celebrada o 9 de abril de 1906, presidida polo alcalde don Severiano Martínez, trataron, entre outros asuntos, de:
 
[…] Playa de Baños.- La Comisión de Policía Urbana encargada en sesión de 26 del pasado, manifiesta que para facilitar comodidad a los bañistas, hay urgente necesidad de practicar la voladura de algunos peñascos por medio de barrenos y rellenar algunos pozos que dificultan el paso, de tal manera que pueden dar lugar á caídas de graves consecuencias especialmente a personas ancianas, las cuales precisan, como es natural, senderos para transportarse de un punto a otro por medio de las peñas, siendo también indispensable, según la opinión del ilustrado maestro práctico de obras don Angel Signo que acompañó a la Comisión, una Rampla de Bajada en la desembocadura del camino que baja de la Lage Grande á la Playa de Aldramán, punto favorito de los que van a bañarse.
 
Al propio tiempo la Comisión indica que como las pequeñas obras que se intentan, se hallan enclavadas en la Zona Marítima y tal vez dentro del perímetro que abraza el Proyecto del Segundo Grupo de las Obras del Puerto, es conveniente se obtenga el beneplácito del Capitán de Puerto y aún del Sr. Yngeniero de Puertos,encargado de la Zona del Sur.
Na sesión plenaria celebrada o 7 de maio de 1906, presidida polo alcalde don Severiano Martínez Núñez, trataron, entre outros asuntos, de:
 
[…] Obras en la Playa de Aldramán.- Se da cuenta del comienzo de las obras de acondicionamiento de la Playa de Aldramán.
 
En sesión plenaria celebrada o 23 de xullo de 1906, presidida polo alcalde don Severiano Martínez Núñez, trataron, entre outros asuntos, de:
 
[…] Festejos Populares.- El Sr. Alcalde manifestó que la suscripción iniciada en la localidad para la celebración de Festejos Populares, en obsequio de la Colonia de Bañistas, ha dado, según noticias satisfactorias, resultados puesto que la Comisión tiene recaudados ya 2.000 pesetas aproximadamente.
 
Como el pensamiento es que la  Comisión Municipal Organizadora se encargue desde luego de realizar el programa en principio concebido, proporcionando a vecinos y forasteros, distracciones y entretenimientos en diversos puntos de la población, utilizando la Banda de Música Popular, en la forma que lo crea  mas conveniente .
 
El Ayto acuerda que se deje sin efecto lo consignado en el acta de la sesión de 25 de junio, respecto a tocar dicha Banda en la  Alameda los domingos y dias festivos por la tarde, y que en  cambio suscriba la Municipalidad con 500 pesetas para dichos festejos.
 
Sesión celebrada o 30 de xullo de 1906, presidida polo alcalde don Severiano Martínez Núñez, tratan, entre outros asuntos, de:
 
[…]  Se Acuerda autorizar al Sr. Alcalde para adquirir y mandar colocar en la Playa de Baños de Aldramán seis argollas más de bronce para amarre de cables para asegurar los bañistas….
 
A casa de baños xa se anunciaba en xullo de 1924, nos folletos de propaganda co nome de,
 
[…] La Iniciadora- Casa de Baños de Casimiro Vicente Peniza – Playa de Aldramán. Abierto al público del 1º de Julio al 30 de Octubre. Baños de playa, calientes en bañeras, sulfurosos y con algas. Buen servicio e higiene. La Guardia.
 
Outra casa de baños na playa de Aldraman era a da Casa de Baños da Isabelona da que non teño datos nin atopei documento algún ó respecto.
 
1 de xullo de 1928. […] Escrito al Sr. Alcalde de La Guardia: …Casimiro Vicente Peniza, natural y vecino de La Guardia y propietario de la Casa de Baños situada en la Playa de Aldramán  a V con el debido respeto,
 
Expone: Que  teniendo la necesidad de tres á seis Barracas Portátiles de 1 m de ancho por otro de largo  y una más de 2 m de largo por 1 ½  de ancho para la denominada Arena Grande y tenerlas a la disposición  de los señores bañistas  durante los meses de Agosto y Septiembre de VS.
 
Solicita: Le expida el correspondiente permiso a fin de que justifique que las barracas proceden de la citada Casa de Baños y puedan ser allí  depositadas  durante el tiempo expuesto. Fdo. Casimiro Vicente Peniza.
 

Fotografía de Santos  Vicente, Vicente Vicente con data 30/01/19 dende a República Dominicana dirixida a seus irmans. Como dixen, estaba casado con Mª Victorina Español Portela Maruja, a que non quixo acompañar a seu esposo a traballar a República Dominicana. Santos estivera na guerra civil sendo ferido nunha perna polo que sería cualificado como mutilado de guerra. Segundo me referiron era un excelente cantante, acudindo a vodas e actos relixiosos e culturais a cantar. Na República Dominicana xuntouse a outra muller, onde anos mais tarde falecería e sería soterrado.
 
----------------------
 
Na sesión plenaria celebrada o 29 de marzo de 1933, presidida polo alcalde don Agustín González Sobrino, tratan, entre outros asuntos, de:
 
[…] Caminos.- Se acuerda el arreglo de un trozo de camino que de Solanas conduce a la Playa de Aldramán, varios trozos en los caminos de la Cruzada y un trocito del camino que de Ynguieiros conduce a la  Avda. de la Libertad[1], todos ellos de imprescindible necesidad.
 
A Corporación municipal con maioría republicana comeza a facer investigacions sobre a marcha diaria dos distintos servicio municipais e vendo que presuntamente existen varios problemas no funcionamento de vixilantes de arbitrios e conserxe da praza do mercado comezan a incoar expedientes. Cando chegan ao Concello os novos Rexidores do Glorioso Movimiento Nacional tales funcionarios son repostos nos empregos, entre eles Casimiro Vicente Peniza como se verá.
 
Na sesión plenaria celebrada o 23 de marzo de 1936, presidida polo alcalde don Manuel Noya Gil, tratan, entre outros asuntos, de:
 
[…] Suspensión de Empleados.- Seguidamente se enteró la Corporación de que con fecha 20 y 21 del actual, y en virtud de denuncias presentadas ante la Alcaldía, se habían dictado varias providencias suspendiendo de empleo y sueldo a don Ramón Benito Portela y don Manuel Martínez Lomba, Vigilantes de Arbitrios Municipales; a don Paulino González Martínez[2], Guardia Municipal; a don Jesús González González, Guarda Jurado Municipal y a don Casimiro Vicente Peniza Conserje de la Plaza de Abastos; por considerar de carácter grave las faltas de que se le acusa a cada uno, dentro del desempeño de las funciones que le están encomendadas, acordándose por unanimidad la aprobación de tal medida dispuesta por al Alcaldía, que hace suya la  Corporación, y suspende todo trámite en los expedientes que se instruyan contra los interesados, de cuyas resultas quedan pendientes, en virtud de haber comenzado el periodo electoral por haberse convocado para Elecciones Municipales y fenecido éste, se designará el Concejal que habrá de instruir las diligencias oportunas para en su día resolver lo que proceda.
 
Nombramiento de Personal: La Corporación nombra los substitutos con carácter interino: Elidio Álvarez Silva (afogado xunto a seu paia cando fuxían para non ser executados) Vigilante de Arbitrios; Nemesio Álvarez Lorenzo (paseado pola Falanxe), Vigilante de Arbitrios; Francisco Peniza Vicente, Guardia Municipal. Francisco Álvarez Vicente, Conserje de la Praza de Abastos. Avelino Portela, Guardia Rural en Camposancos
 

Antonio Vicente Vicente. Ingresara na Marina de Guerra como voluntario co obxectivo de poder ir para República Dominicana pero debe seguir no exército o estalar a rebelión militar contra a Segunda República
 
--------------------------------

O fondo a dereita casa de Baños La Iniciadora. O outro edificio era un almacén- salazón de peixe de don Antolín Silva Vicente
 
-------------------------------------
 
En sesión ordinaria celebrada o 13 de abril de 1936, presidida polo alcalde don Manuel Noya Gil, tratan, entre outros asuntos, de:
 
[…] Recurso de Reposición.- Dada cuenta de los Recursos de Reposición que formulan ante esta Corporación don Ramón Benito Portela y don Manuel Martínez Lomba, Vigilantes de Arbitrios Municipales, don Paulino González Martínez, Guardia Municipal, don Jesús González González, Guarda de Campo y don Casimiro Vicente Peniza, Conserje de la Plaza de Abastos, todos de este Ayto, contra las providencias dictadas por esta Alcaldía, en 20 y 25 de Marzo próximo pasado, por virtud de las que fueron suspendidos de empleo y sueldo, cuya determinación ha ratificado y hecho suya el Concejo por acuerdo de 23 del mismo mes, y
 
Resultando que la medida adoptada ha tenido su fundamento en denuncias por faltas de carácter grave que motivaron la instrucción de los respectivos expedientes en depuración de los hechos denunciados de cuyas resultas están pendientes, sin que proceda por tanto la reposición de aquellos acuerdos interin no se conozca el resultado de dichos trámites; la Corporación por unanimidad así lo acordó, desestimando todos y cada uno de los escritos producidos por los recurrentes a quienes se notificará esta resolución con diligencia a continuación de aquellos, que así lo acredite.
 

María Vicente Rolán e seu esposo Casimiro Vicente Peniza
 
-----------------------
 
En sesión plenaria celebrada o 2 de xullo de 1936, presidida polo alcalde don Brasilino Álvarez Sobrino. Presentes: Eduardo Pantaleón Saúl; Juliano Díez Alvarez; Juan Noya Gil; Ramiro Alfonso Castro Dono; Manuel Noya Gil; Serafin Flores Sobrino. Secretario, Antonio Vidal Pérez tratan, entre outros asuntos, de:
 
[…] Expedientes Administrativos.- …se dió cuenta del expediente administrativo que por acuerdo municipal se ha instruído por el Concejal don Ramiro Alfonso Castro Dono, contra don Casimiro Vicente Peniza, Conserje de la Plaza de Abastos, al que se le acusa de abandono de destino inmotivado, falta de probidad en el desempeño del cargo y cobro de arbitrios no hechos efectivos en la Administración municipal, apareciendo suficientemente probados en el expediente los hechos denunciados, por lo que el indicado Juez Instructor propone al Concejo, la destitución del mencionado empleado con pérdida de todos sus derechos desde su suspensión, como incurso en la sanción máxima que para las expresadas faltas establece el artº 195 de la Ley municipal vigente en armonía con el 194 de la misma Ley.
 
El Concejal Síndico …reconoció que en efecto en el expediente, resultan claramente demostradas las faltas imputadas a este empleado municipal ya que sus descargos son de escasa solided (sic), y el Concejal Instructor manifiesta que lamenta mucho y así lo ha hecho constar en su propuesta, verse obligado a solicitar la penalidad máxima, pues entiende que las faltas probadas son de tal importancia y magnitud que no es posible encontrar atenuante de ningún género y no hay más solución que aplicar aquella formalidad a fin de salvaguardar los altos intereses municipales, evitando que se sienta un funesto precedente de pasividad y negligencia que pudiera fomentar la indisciplina y la repetición de hechos análogos; no obstante, cuyo criterio se somete a la resolución que adopte la Corporación.
 
Terminada la discusión la Presidencia manifestó que se iba a proceder a votar nominalmente la propuesta del Juez Instructor, y hecho así, por unanimidad fue aprobada íntegramente, acordándose por tanto la destitución de don Casimiro Vicente Peniza del cargo de Conserje de la Plaza de Abastos, con pérdida de todos sus derechos activos y pasivos a contar desde el día 21 de marzo último, en que fue suspendido de empleo y sueldo, y así se mostró conforme la Corporación, cuyo acuerdo fue adoptado por los once Concejales presentes que constituyen número bastante para que sea válido y ejecutivo a tenor de lo que preceptúa el artº 196 de la repetida Ley municipal, aclarándose también que se comunique lo acordado al interesado con la advertencia de los recursos que pueda utilizar…
 
Casimiro, unha vez apartado do cargo municipal, intensifica o traballo na Casa de Baños, así na sesión plenaria celebrada o 16 de xullo de 1936, pola Comisión Xestora do Concello, presidida polo 1º tte de alcalde don Juan Noya Gil, na que trataron, entre outros asuntos, de:
 
Casa de Baños.-  […] …Casimiro Vicente Peniza, mayor de edad y vecino de esta Villa en súplica de que se le conceda permiso para instalar una tubería en la Casa de Baños que está situada en la Playa de Aldramán con objeto de estraer agua de la mar para utilizar en la misma casa, así como para instalar en aquella playa Cuatro Barracas durante la temporada veraniega y colocar otras Diez Casetas en la Playa de Arena Grande[1], para utilizar los bañistas; la  Corporación oído el informe de la Comisión de ramo, por unanimidad acuerda conceder la autorización que solicita en las mismas condiciones que años anteriores…

Familia Viso de Ourense na Laxe Grande en 1947. A dereita Casa de Baños La Iniciadora. Fotografía propiedad de Loli Viso.
 
------------------------------
Na sesión  celebrada o 3 de outubro 1936, presidida polo alcalde don Nicolás Alonso Linares, tratan, entre outros asuntos, de:
 
[…] Reunidos en la Sala Capitular los Sres. Nicolás Alonso Linares; Mariano Jiménez Hueto; Marcelino Portela  Portela; Francisco Santiago Alvarez; Gregorio Portela Vicente, con objeto de posesionarse en los cargos para que han sido nombrados por el Excmo. Sr. Gobernador de la provincia con fecha 30 de Septiembre  próximo pasado, pasa a ocupar la Presidencia: don Nicolás Alonso Linares, con el carácter de Delegado Civil con las facultades que le están conferidas, en cuyo cargo se posesiona y da posesión luego a los demás señores designados para vocales de la Comisión gestora de este Ayuntamiento:
 
Delegado Civil Presidente: Nicolás Alonso Linares; Suplente Primero: Mariano Jiménez Hueto; Suplente Segundo: Marcelino Portela Portela; Suplente Tercero: Francisco Santiago Alvarez; Síndico: Gregorio Portela Vicente; Secretario: Antonio Vidal Pérez.
 
Reposición de Empleados.- Seguidamente se dió cuenta también de otros escritos que producen Casimiro Vicente Peniza, Conserje de la  Plaza de Abastos y Ramón Benito Portela y Manuel Martínez Lomba, Vigilantes de Arbitrios municipales de este Ayuntamiento, suspendidos de empleo y sueldo por esta Alcaldía, a resultas de los expedientes que se acordó instruir contra los mismos, solicitando se anule todo lo diligenciado, dejando sin efecto la resolución municipal y reponiéndolos en sus respectivos destinos;
 
y la Corporación después de examinar detenidamente las actuaciones practicadas, pruebas recibidas y testigos aportados, de todo lo cual resulta advertirse manifiesta tendencia a despojar a los recurrentes de sus cargos aplicándoles la pena máxima que establece la Ley vigente, sin justificación legal para adoptar tal medida, por unanimidad acuerda dejar sin efecto los acuerdos de destitución en cuanto se refiere a Casimiro Vicente Peniza y Manuel Martínez Lomba y dar por ultimado el expediente tramitado contra Ramón Benito Portela, reponiendo al primero en su destino de Conserje de la  Plaza de Abastos y a los dos últimos en los de Vigilantes de Arbitrios municipales, imponiéndosele como correctivo la pérdida de haberes durante el tiempo de suspensión en sus cargos.
 

José e Plácido Vicente Vicente na República Dominicana en 1961. José Vicente Vicente foi declarado prófugo en 1931, o haber emigrado a República Dominicana.
 
-------------------------
 
Fotografía de setembro de 1936 cando se inaguraron as casetas de madeira na Area Grande, autorizadas a Casimiro Vicente Peniza o que asimesmo era dono da Casa de Baños La Iniciadora preto da praia de Aldramán no porto guardés e de outras casetas elí instaladas. Podemos ver a multitude que presenciou a inauguración, debía facer algo de friaxe porque os bañistas soamente se mollan os pes. En 1928 o precedente de solicitar a colocación de casetas de madeira na Area Grande, feito que non está demostrado na práctica. Fotografía de Manuel Gándara Fariñas.
 
----------------------
 
Praia de Area Grande ca caseta construída polo Concello en 1962. Fotografía de Manuel Gándara Fariñas.
 
------------------
Unha vez chegada a República en abril de 1931, comeza o pobo  e Corporación a interesarse polas praias de Fedorento e Area Grande as que non se podía acceder libremente porque soamente había camiños e carreiros.
 
Dende o Concello xa se viñan facendo xestions dende 1929  para abrir un vial que comunicase con Fedorento, o asunto foi tratado na sesión plenaria do 11 de xullo de 1932, presidida polo alcalde don Manuel Álvarez Vicente,
 
[…] Fedorento.-Se lee Oficio de la Diputación Provincial… en que manfiesta haber acordado tomar en consideración la petición de este Ayto de que aquel organismo subvencione las obras del Camino a la Playa de Fedorento, y pasar la instancia a la dependencia de Vias y Obras provinciales para tramitar urgentemente el expediente. Queda satisfactoriamente enterada la Corporación.
 

Antonio Vicente Vicente co traxe de gala da Marina de Guerra e condecoracions gañadas na guerra incivil
 
--------------------------
 
Como xa teño escrito, a praia mais importante da Guarda  a mediados de século XIX ata os trinta do século XX era a Playa de Aldramán, dentro do porto, entre a antiga Punta Xinete e a actual Atalaia. Se nos acercamos a zona podemos ver algunhas pedras, algo de area e  argolas onde se pasaban cordas para que os/as bañistas tiveran seguridade cando entraban no mar.
 
Lembro de rapaz, aló polos anos cincoenta entrar na Casa de Baños das casetas xa estragada e contemplar aquelas grandes bañeiras e tuberías, hoxe non existen nin os cementos. O igoal pasou ca Casa de don Francisco Maravillas no comezo da rúa Rosal.
 

Obras do Paseo Marítimo Norte, de fronte zoa onde estivo a Praia de Aldramán. A esquerda o lado da furgoneta brana e o grupo de persoas estaba a Casa de Baños. Fotografía de José A. Uris Guisantes de 1997.
 
----------------------------
Segundo refire don Generoso Álvarez Seoane […] Aldramán es un topónimo derivado de Abd al–Rahman al parecer relacionado con una invasión mulsumana en el siglo IX (866) que pretendía entrar por la desembocadura del Miño y fue desecha por un fuerte temporal. Estaba comandada por Abdelaziz ben Gahim, hijo de Muza… . Por miña parte indaguei que poidera ser que cadáveres de tripulantes ou soldados da escadra mulsumana apareceran nas rochas do que logo se coñecería como Aldramán.
 
En 1927 e 1935 atopo os seguintes veciños de Ribadavila como empregados municipais:
Casimiro Vicente Peniza. Conserje Plaza de Abastos.
Paulino González Martínez: Guardia Municipal de 51 años.
Gerardo Trigo Sobrino. Inspector de Arbitrios, 46 años. Salario: 1400 ptas.
Francisco Lloret Gándara. Vigilante de Arbitrios, 42 años. Salario: 900 ptas.
Benigno Sobrino Álvarez. Auxiliar Arbitrios en Plaza Abastos, 68 años. Salario: 1380 ptas.
 

A esquerda Casa de Baños La Iniciadora de Casimiro Vicente Peniza.O ano pode ser de 1916. A Playa de Aldramán está a esquerda da fotografía é non se vé. Fotografía da que non me lembro quen ma cedeu, nembargantes gracias por este documento gráfico a que sexa.
 
---------------------------------
 

Plácido Vicente Melón (que ven de falecer na República Dominicana en novembro de 2012) é José Vicente Vicente, co pitillo un mozo do que non teño idea, ano de 1970.Plácido era é fillo de Vicente Vicente Rolán, sobriño de Casimiro Vicente Peniza e de súa esposa Mª Vicente Rolán. Fotografía cedida por Mercedes Vicente.
 
---------------------------------------
Na sesión plenaria celebrada o 2 d edecembro de 1943 a Corporación aproba comprar sete casetas para baño de madeira, sitas na praia de Area Grande a dona Mª Vicente Rolán, propietaria e viúva de Casimiro. O precio total foron 350 pesetas.
 

A Fontiña ou fonte do Torniño preto da Casa de Baños La Iniciadora en 1914.
 
----------------------
 
En 1972, Santos Vicente Vicente Vicente, viúvo de Mª Victorina Español Portela Maruja, dende Santo Domingo vendeu a casa indiana da rúa Puerto Riconº 12 ao comerciante Victor Rodríguez Maza e súa esposa Rosa Mariño González (donos da Pensión España). En 1973, este matrimonio volveu a vender o edificio a Sociedade Recreo Artístico Guardés.
 
A irmán de Maruja, Filomena casara co guardés  retornado de Puerto Rico, Gregorio Portela Vicente, pasando a vivir na casa do esposo sita no cruce entre a rúa Guía e rúa Calvario, popularmente Os Campos. Gregorio faleceu a idade de 42 anos debido a un accidente doméstico o arder unha manta eléctrica que lle afectou o ventre. Filomena pasaría a vivir con sú irman na casa indiana da rúa Puerto Rico nº 12 é unha vez falecida Maruja pasaría a vivir en Pontevedra onde falece.  Por certo a estas irmáns os veciños lle decían As Menas.
Casa de Gregorio Portela Vicente, mercada por Fernando Pérez Palomo e súa esposa Josefina Sierra,
hoxe propiedade de seu fillo Fernando Pérez Sierra
 
--------------------------
 
Fontes: Información oral e fotografías facilitadas por Mercedes Brígida Vicente Vicente.
A primeira fotografía que encabeza este traballo foi facilitada por Marujita Vicente Torres.
Arquivo municipal da Guarda.
 
José A. Uris Guisantes
_________________
[1] Nome de orixe árabe que indicaba o lugar onde desembarcaran  piratas bereberes procedente de Arxelia. Segundo don Generoso Álvarez Seoane siñifica la orilla perdida porque o parecer un barco corsario que ía entrar polo río unha galerna botouno contra as rochas da marxe dereita do dedaquela sería un pequeño portiño natural.
[2] Guadalupe finou aos 103 anos.
[3] O de la orilla perdida como di don Generoso Álvarez Seoane.
[4] Fillo de Plácido Vicente Nandín dono do muiño de vento da Guía.
[5] Irmán de Mª Vicente Rolán
[6] De Aldramán
[7] Actual rúa do Porto, antes Avda de Calvo Sotelo.
[8] Veciño do Barrio de Ribadavila rúa/ A Guía.
[9] Xa ía para dous anos que funcionaba  a praia de Area Grande.
Regreso al contenido