Bicicletas na Guarda - galiciasuroeste

Title
Vaya al Contenido

Bicicletas na Guarda

Arquivo 2021
As bicicletas  na  Guarda
por Agustín Ferreira Lorenzo

O rexistro municipal de bicicletas debeu deixar de ser efectivo hacia 1979, pois é neste ano cando aparece o último dato, que corresponde ó ano anterior, das bicicletas existentes no concello da Guarda. Cremos, no obstante, que xa nos últimos anos, antes do 79, moitas persoas non daban conta da tenencia das mesmas, polo que o número de bicicletas existentes naquelas datas sería sensiblemente maior.
 
Revisando o arquivo municipal, atopamos a seguinte relación que aparece co epígrafe de "resumo do parque de bicicletas":
 
Nº DE BICICLETAS DATA
 
319———–——————–——–31-12-75
337———————–———–—–31-12-74
356———————–———–—–31-12-73
363———————–———–—–31-12-72
405———————–———–—–31-12-71
435———————–———–—–31-12-70
452————————–——–—–31-12-69
481————————–——–—–31-12-68
524————————–——–—–31-12-67
561———————–———–—–31-12-66
Doutra banda, atopamos estoutra relación en diferentes follas :
Nº DE BICICLETAS DATA
Sen pago de matrícula............350———————1 de xullo de 1978

Sen pago de matrícula............350———————1 de xullo de 1977

Con pago de matrícula............287———————1 de xullo de 1976
Sen pago de matrícula............150

Con pago de matrícula............368———————1 de xullo de 1975
Sen pago de matrícula............150

Con pago de matrícula............385———————1 de xullo de 1974
Sen pago de matrícula............150

Con pago de matrícula............401———————1 de xullo de 1973
Sen pago de matrícula............150

Con pago de matrícula............441——————––1 de xullo de 1972
Sen pago de matrícula............200

Con pago de matrícula............471——————— 1 de xullo de 1971
Sen pago de matrícula............200

Finalmente, no Arquivo Municipal encontramos varios escritos, correspondentes ós anos   1971, 72 e 73, que fan referencia ás placas das bicicletas que non foron   utilizadas e que pasaban a empaquetarse e conservarse en tanto non se procedese a súa destrucción. Para tal efecto, tiña lugar nas oficinas da   Depositaría Municipal unha reunión na que asistían tres persoas: o Alcalde-Presidente do Concello (nestes anos foron José Luis García Pérez e, posteriormente nos dous seguintes, Raimundo Lomba González), o Interventor de Fondos, Rafael Torres Diz (o ano 71 fora Ramón Vicente González, Auxiliar Administrativo, en substitución do Interventor) e o Depositario de Fondos, Guillermo García Iglesias. Así sabemos que nestes anos se produciron as seguintes placas sobrantes e o importe que representaba cada unha:
       
501 placas a 7 ptas cada unha (nºs 500 a 1.000).....................3.507 ptas.
159 placas a 12 ptas cada unha (nºs 442 a 600)......................1.908 ptas.
159 placas a 15 ptas cada unha (nºs 402 a 600)......................2.985 ptas.
Observando os tres listados, vemos a non coincidencia dos datos correspondentes ós anos nos que aparecen os dous rexistros primeiramente citados: entre 1971 e 1975. Si hai coincidencia na diminución progresiva do número delas. Dos datos anteriores tamén podemos sacar a conclusión que se deixou de matricular as bicicletas a partir do ano 1976 e de rexistralas, como dixemos anteriormente, a partir do ano 1979. Un repaso histórico a estas datas, lévano a recordar que os cambios producidos son parellos co cambio político que sufría o país: a finais do 75, produciase a morte de Franco e entrabamos nunha nova etapa, monarquía, democracia, eleccións, onde escomezaban quedar atrás aspectos tan cotiás ata entón como a obrigatoriedade de matrícular as bicicletas, utensilio en moitos casos necesarios para o desplazamento dos traballadores que, paulatinamente, se foron substituíndo por ciclomotores, motocicletas e un aumento progresivo dos automóbiles. A bicicleta, agás contadas ocasións, pasou de ser un vehículo necesario a ter un uso de lecer.
 
A marca da bicicleta debía ser moi importante hai sesenta anos, pois un escrito enviado pola ZONA DE RECLUTAMENTO Y MOVILIACIÓN Nº 47 (10 nov.1942), asinado polo Coronel Xefe, decía textualmente: "Pongo en su conocimiento que al confeccionar ese Ayuntamiento el Censo de 1942 de las bicicletas de ese término municipal ha omitido el importantísimo dato de marca de fábrica así como el del número de la matrícula de esa clase de vehículo".
 
Agustín Ferreira Lorenzo
2012
Regreso al contenido