Alameda de San Pedro - galiciasuroeste

Title
Vaya al Contenido

Alameda de San Pedro

Arquivo 2021
ALAMEDA DE  A GUARDA
(antes Alameda de San Pedro)
Por José A. Uris Guisantes
 
 

Fotografía antigua da Alameda a finais do século XIX do arquivo de Antonio Martínez Vicente. Os muros de peche da Alameda datan de 1875/76, cando o Concello os saca en pública subasta.

Despois de 157 anos da inauguración, e agora que ven de renovarse totalmente a Alameda de A Guarda, aproveito para facer un relato da historia deste lugar emblemático para os guardeses, rosaleiros e turistas, e de outros sucesos tamén interesantes, relacionados de algún xeito con este lugar de solaz dos guardeses e non guardeses.
 
A antiguedade da Alameda de San Pedro, (nome con que era coñocida oficialmente, motivado a que na parte Este[1] foi construída a Capela de San Pedro, un ano despois da inauguración da Alameda) data de 1852. Separa xeograficamente as parroquias de A Guarda, Camposancos e Salcidos, e se falamos do entorno físico e humano, diríamos que separa a Aldea (Salcidos, Cividans, Gándara, Pintán e Proba), da Vila (Casco urban), da Marina (Barrio mariñeiro xunto o Barrio de A Cruzada) e Camposancos.
 
Forma como un triángulo equilátero entre a Transversa Troncoso, rúa Rosalía de Castro, que comunica co barrio de O Pasaxe a través da Avda de Portugal, subida ó Monte Trega, e parroquia de Santa Isabel de Camposancos, e rúa Galicia ou estrada de comunicación co Baixo Miño, Tui etc.
 
Ata o ano 1850 o espacio que ocuparía a Alameda de San Pedro era un lugar inhóspito, cheo de barroucas, pedras e augas podrecidas que baixaban do Monte Trega.   

Parte do plano de A Guarda feito polo Perito Agrimensor D. José Benito Andreini en 1899. Podemos ver a Alameda de San Pedro ca Capela na honra do mesmo. O cemiterio provisional a esquerda, e fronte a Capela De San Pedro a Sociedade en Comandita Eléctrica Guardesa onde había muiños de grans movidos por electricidade mais unha fábrica de electricidade, e Camiño a Cividans (hoxe rúa Brasil). Plano do arquivo de Antonio Martínez Vicente.
Débese a construcción da Alameda a un dos Alcaldes e avogados mais novos de A Guarda, falo de D. Domingo Antonio Español López[2], nomeado Alcalde por Oficio do Gobernador Civil de 11/12/1849, tomando posesión na sesión plenaria do 1/01/1850. Era Secretario - Escribano D. Ezequiel García Varela, o resto da Corporación era:  1er. Tte Alcalde: Julián Sobrino. Concejales. José Benito Alonso; Bernardo Rodríguez Verdello; Ygnacio Galiñanes; José Alvarez Cambarete; Ygnacio Martínez; Manuel Benito Andrini. Por primeira vez foi utilizada a seguinte fórmula no xuramento dos cargos:

“¿Jurais por Dios y por los Santos Evangelios, guardar y hacer guardar la  Constitución de la Monarquía y las leyes, ser fiel á S. M. Doña Ysabel Segunda, y conduciros bien y lealmente en el desempeño de vuestro cargo?.

Los Concejales todos respondieron: Si Juro. A lo que repuso el Sr. Presidente: Si así lo hiciereis , Dios os lo premie, y si No ós lo demande”.

Tanto o Alcalde como os Rexidores eran elexido por bienios. Así o 2/12/1851 o Gobernador volve a nomear Alcalde a D. Domingo Español, tomando posesión o 1/01/1852.

O pai do Alcalde,  D. Juan Antonio Español López[3] era un dos comerciantes mais importantes da Bisbarra do Baixo Miño, con un gran almacen de importación<>exportación sito no Pasaxe de Camposancos. El mesmo había mandado construir o peirao para carga e descarga, así como o recheo da marxe do río a base de pedras e materiais de aluvión. Moitos anos mais tarde seu fillo D. Domingo preitearía contra o Concello, o Estado, a Entidade, os Candeira etc,etc., por creer que todo aquilo que seu pai construira era da súa propiedade, chegando ata o Tribunal Supremo onde perdeu, alegando os xuíces que todo o gañado o río era de dominio público ou del “común de los vecinos”.

Anos mais tarde tamén a Compañía de Xesús trataría de demostrar que habían mercado xunto cos edificios e terras o peirao de O Pasaxe e incluso a Fonte<>Lavadoiro do Pasaxe, cuestión esta que tampouco tiraron adiante, pois os terreos e fonte eran do común dos veciños dende tempo inmemorial, como puido demostrar o Concello.

Pero vamos ao asunto da Alameda, as obras comezaron en 1850, por recheo con varias toneladas de pedras traídas das canteiras do Trega, xabre, muro de peche??, bancos de pedra, árbores ornamentais, etc,etc, rematando as obras en 1852. Polo tanto a antiguedade da Alameda é de 1852.

Neste mesmo ano foi construída a Capela (medía exactamente 48 m/2) na honra de San Pedro, contribuindo con unha importante cantidade económica o guardés D. Francisco Maravillas. A partir de 1870 e durante moitos anos a festa mais popular da Guarda (despois de Corpus que se facía na Praza do Reló), era a que se facía no recinto da Alameda na honra de San Pedro e San Sebastián.    

Co paso dos anos o uso relixioso da Capela de San Pedro foi esmorenzo e únicamente servía para recoller temporalmente os cadáveres de persoas falecidas dramáticamente, tales como afogados, asasinados, suicidas etc., ou persoas sin identificar. Tamén foi esmorenzo e desapareceu a festa de San Pedro. Finalmente o Bispo poxaría en pública subasta ( através do párroco) as pedras da Capela[4], pasando a historia o igoal que o nome de Alameda de San Pedro, pasando a chamarse simplemente Alameda de A Guarda.

O mecenas guardés D. César Troncoso González, deu cartos para remozar a Alameda varias veces. Despois da construcción da Alameda o Alcalde D. Domingo pasa a arranxar e ampliar a estrada que ía dende a Alameda ata o Pasaxe de Camposancos co obxeto de que poideran pasar os grandes carromatos de mercadurías, troncos de madeira, pipotes de viño, cal etc., que subían e baixaban dende e hacia o complexo comercial e industrial de serradoiros, asteleiros, fornos de cal e fabricación de embutidos.
 
Así na sesión do  23/12/1853, presidida por D. Domingo Antonio Español López.
 
Caminos Vecinales.- Se dió igualmente cuenta á la reunión y puso de manifiesto los estados de las obras presupuestadas para el año prócsimo en el Camino de Primer Orden que dirige á Tuy y el de Segundo Orden en dirección del Pasage, así como de las cantidades que se hallaban presupuestadas para otras, Obras, de todo bien enterado el Ayuntamiento y asociados Acordaron estar conformes y consideran suficientes las Obras proyectadas para el año prócsimo en que deberán ecsigirse los seis días de prestación que marca la Ley así á las personas como á los carros, se Acordó así bien sería conveniente pedir la autorización al Sr. Gobernador de la Provincia para rebajar á dos reales las peonadas  de hombre y á seis reales las de carro y bueyes, con cuya disposición no solo resultaría un alivio en fabor de los contribuyentes, si nó que ingresarían algunos fondos en dinero, para satisfacer trabajos y adquirir materiales, que no pueden suplirse con la prestación”.
 
Como o pai[5]  do Alcalde, D. Juan Antonio Español López, tiña un gran negocio no Pasaxe as malas lingoas criticaron que a obra a facía para seu beneficio...e de seu pai.
 
Salvo uns meses que exerceu de Alcalde D. Vicente Troncoso ó 13/08/1854 volveu a ser “Alcalde Constitucional de La Guardia y su distrito” D. Domingo A. Español López. O “número de almas de las tres parroquias en 1854 era de 5.509”.
 
Ata que na sesión do 22/12/1854, xa foi presidida polo novo Alcalde D. José González Baz, se tratou, entre outros asuntos, de:
 
Obras Públicas.- Manifestado por los Sres. Alcaldes y Procuradores Síndicos la necesidad de conservar la nueva arboleda del paseo público de San Pedro, evitando que los cerdos y ganados destrocen continúamente la plantación hecha, Acordó la  Corporación que se proceda á la fabricación de un muro de vara de alto alrededor de dicho paseo, suficiente para el objeto, ni los vecinos en estado de poderlos afrontar, Acordó que el medio menos gravoso era emplear en esta obra parte de la prestación personal, sin esceder de los seis días que indica la Ley de Caminos Vecinales, ni dejar de construir las varas de camino señaladas al Distrito, usando de la piedra que pertenece al público.
 
Como se pode comprobar cando en 1852 foi inaugurada a Alameda non tiña muro de circunvalación e o paseo estaba cuberto de céspede.
 
Sendo os veciños con prestación personal os que levaron a cabo o muro de peche. Históricamente figura que o Alcalde D. Domingo Español e seu pai foron os que trataron de ampliar e afirmar o piso da estrada da Guarda ao Pasaxe, efectivamente pero tamén o Alcalde José González Baz tivo que ver no asunto.
 
Así o 10/03/1855 o Alcalde D. José González Baz deu conta a Corporación do, “Estado del Sumario del dinero, materiales, carros y mano de obra que el Alcalde considera necesarios para los trabajos que pudieran hacerse en los Caminos Vecinales de 2º Orden de este Distrito en todo el año de 1856:
 
De La Guardia al Pasaje de Camposancos, desde el Campo de San Pedro de esta Villa[6].
Longitud: 2.866 varas castellanas.
Nº de varas de Camino hecho 1.483.
Peonadas: 375.
Carros y Caballerías: 105.
Herramientas: 8 marretas; 2 brocas; 4 cuñas y 450 carros de piedra para el afirmado.
Presupuesto de las obras, herramientas y materiales: 650 reales.
Sueldo del Director: 342 reales.
Sueldo Capataz: 250 reales.
 
No século XIX era obligatorio a prestación personal para reparar, camiños públicos ou construilos de novo. Os que non podían ou non querían debían abonar os xornais correspondentes a outras personas.
 

Alameda de A Guarda nos anos cincuenta do século XX. Fotografía propiedade de José Mª González Alonso. Podemos ver a “bomba de gasolina” de Manuel González González.  

----------------------------
 
O 10/05/1874, celébrase unha sesión ordinaria, presidida polo Alcalde en funcions D. Francisco Giráldez Pérez.
 
Policía Urbana – Paseo y Alameda de San Pedro.-Transcurridos los quince días que por acuerdo del Ayuntamiento 12 de Abril último se han señalado de plazo en los edictos fijados en los sitios de costumbre de las parroquias respectivas á fin de obtener mejora sobre la proposición de José Benito Sobrino de esta Villa, relativa á la construcción por su cuenta de un muro y unas obras en el paseo y Alameda de San Pedro sin más retribución que el pasto por diez años y en determinadas horas y no habiéndose presentado mejora alguna el Ayuntamiento tuvo por conveniente prorrogar el plazo por ocho días más á fin de obtener el resultado apetecido.
 
En su consecuencia se presentó en el día de hoy Ventura Portela del barrio de Sobre la Villa, ofeciendo verificar el cierre a una vara de altura, tomada desde su base y por la parte interior, y en los términos que en el anuncio se previene.
 
Que en lugar de terminar el muro en lomo,terminará  con tapas de mampuesto, cuyas  juntas  serán recibidas ó repelladas con cal.Que en lugar de dar la cal de llano en la pared, será repellada según las buenas reglas del arte.
 
Que practicará de su cuenta esta sobras solo por la concesión de pastos por nueve años y bajo las mas bases espresadas en el anuncio.
 
El Ayuntamiento: Visto que la anterior proposición es la más ventajosa  y que no fue mejorada por los concurrentes, Acordó por unanimidad  otorgar la concesión á José Benito Sobrino autorizándole bajo las siguientes bases:
 
1º.- Para levantar á la altura de una vara tomada  desde la base interior la sparedes de la Alameda de San Pedro que dan frente a la carretera que conduce al Pasaje y á Tuy, y el martillo que por este lado la une con la capilla, componiendo y nivelando la que da a una finca de don Juan Troncoso.
2º.- Dichas paredes en toda su estensión serán repelladas  con cal, interior y exteriormente.
3º.- En lugar de terminar en lomo las paredes, terminarán con tapas de mampuesto, repellando sus juntas con cal, dejando las entradas bien guarnecidas.
4º.- En renumeración del gasto que esta operación ocasione, se le concede el derecho de pastos del terreno por el plazo de ocho años que comprende desde hoy y termina el diez de Mayo de 1882.
Se le concede también el derecho de utilizar la hoja que caiga de los árboles dentro de la Alameda. A fin de evitar dudas e intempestivas reclamaciones, el Ayuntamiento por su parte acordó fijar las siguientes condiciones:
 
1ª.- El concesionario no podrá llevar al pasto más que dos yuntas  de ganado vacuno después de las siete de la tarde en verano, sin que por el día se permita después de las diez de la mañana. En invierno podrá tomar las horas que mejor crea conveniente á escepción de dos á cinco de la tarde, en los días buenos en que suele concurrir la gente a pasear.
Para mayor claridad en el presente caso se entenderá por Verano la parte del año desde 21 de Marzo á 22 de Setiembre, e Invierno desde 23 de Setiembre á 20 de Marzo.
2ª. Se prohibe el derecho de pasto todos los días festivos sean domingos o feriados, antes de las nueve de la noche en verano.
3ª.- Si llegaren personas al paseo dentro de las horas de su derecho en cualquier dia  que fuese, tendrá obligación de retirar los ganados á un estremo, dejando el local espedito y limpio para la comodidad de los concurrentes.
4ª.- Será obligación al pastorear  el ganado hacerlo sujeto al pastor con soga.
5ª.- Será de su cuenta la vigilancia y limpieza contínua de toda la Alameda.
6ª.-Ningún derecho tiene sobre el arbolado, y solo sobre él la vigilancia correspondiente á fin de impedir lo destrozen los muchachos  ó personas mal intencionadas, siendo la Autoridad árbitro para disponer en cualquier tiempo la poda ó corta y cuanto creyese necesario.
7ª.- Será obligación de tener no solo constantemente  con todo aseo la  Alameda , sinó tambien reponer todo desperfecto del cierre sin contra el tiempo de la concesión, á fin de entregarla sin deterioro al terminar los ocho años.La verificación de las prevenciones mientras será penada con arreglo al art. 72 de la  Ley Municipal. Estas condiciones se harán saber al concesionario para su gobierno y aceptación del contrato según queda consignado.

Fotografía datada o 25/10/1922. Podemos observar a noria na finca de D. César Troncoso, vendida por uns poucos duros pola Xunta do Patronato César Troncoso. Na parte interior a dereita (fondo) podemos ver a pequena Capela de San Pedro. Tamén podemos observar como era a “Estrada Real a Tuy”. Fotografía de Mariano Jiménez Hueto.
 
-----------------------------------------------------
 
Por certo, como detrás da Alameda estaba a casa<>finca de D. César Troncoso, propietario, comerciante, avogado e xuiz municipal me ven a mente falar da Fundación que este guardés instituíu antes de falecer. Fundación que foi esquilmada os poucos anos de falecer e que hoxe nun existe nada mais que nos papeis do Arquivo Municipal.
 

D. César Troncos González
 
--------------
 
Para mais información e poder facer comparacions do poder lucrativo obtido polos compradores do patrimonio deixado por D. César Troncoso e recollido na Fundación “César Troncoso González”, aos poucos meses do falecemento, ca disculpa de obter “fondos” para a Fundación.
 
Naturalmente os “compradores” foron a meirande parte do albaceas, testaferros, amigos, familiares etc.etc., amparados polo status do Glorioso Movimiento Nacional. Aquí dou un exemplo da venta da finca Troncoso que figura na fotografía anterior da Alameda.
   
Propiedad “subastada” o 23/01/1938.-Labradío y viña en San Pedro – Barreiro, nº 60 del Inventario, adjudicado a Manuel González González por 62.000 pesetas. Entregando el 10%; 6.200 pesetas y el 22/02/1938 entregó el resto 55.800 pesetas. Manuel González González era pai do ex Alcalde D. Raúl González Puebla.
 
Outro exemplo na rúa Vicente Sobrino:
 
16/11/1937.- Casa nº 21 en c/ Vicente Sobrino, nº 40 del Inventario de Bienes. Valor 20.000 pesetas. El 23/01/1938 fue puesta a Subasta, siendo adjudicada a las hermanas María, Adoración y Purificación Gándara Álvarez en la suma de 25.000 pesetas, entregando en el acto el 10%. El 22/02/1938 entregaron en transferencia por el total del importe 22.500 pesetas.
 
2/05/1938.-Solar sin nº de orden en la c/ Mariano Ordóñez, nº 61 del Inventario, adjudicado a Norberto Gándara Álvarez por 13.024 pesetas.
 
2/05/1938.-Solar sin nº en c/ Oliveira Salazar, nº 62 del Inventario, adjudicado a Norberto Gándara Álvarez por 11.352 pesetas.
 
2/05/1938. Terreno a pinar en  Argibay, nº 51 del Inventario, adjudicado a Norberto Gándara Álvarez  por 3.300 pesetas. Estes irmans Gándara son un exemplo de cómo se podían conseguir bens “baratos” ca disculpa de facer unha subasta para obter fondos para a Fundación, ó final tal Fundación quedou sin os fondos e sin as propiedades…
 
3/05/1938. Terreno a pinar y matorral  en la Forca, nº 47 del Inventario, adjudicado a Emilio Areal Crespo por 2.500 pesetas. (Secretario durante eses anos do Xulgado da Guarda, con grandes influencias sociais e políticas).
 
Mais un longo etc.etc. Escribirei outro día sobre as distintas Fundacions da Guarda e como pasaron a historia,sen pena e con ningunha gloria, grazas sobre de todo a dereita secular que gobernou a nosa Vila dende tempo inmemorial, salvo breves espacios de tempo nos que ata lles custou a vida a alguns dos políticos… tirada por algún descendente desa dereita…
 
------------------

O 11/02/1877, tivo lugar unha sesión plenaria, presidida por el Alcalde D. José González Baz. Arbolado Paseos Públicos.- Se acordó que los despojos de la poda de los de la Alameda de San Pedro y cuatro árboles inútiles se vendan en pública subasta bajo el tipo de 50 pesetas a través de la tarde del domingo 18 del corriente.
 

Alameda de A Guarda cas novas farolas pero sen a fonte do “Chafarís”. Postal de Mariano jiménez Hueto. www.informaticagranada.comJ
 
-----------------------------------------
 
17/02/1877. Arbolado de los Paseos Públicos. Condiciones para la subasta y remate de los despojos de la poda y cuatro árboles inútiles de la Alameda de San Pedro.
 
1ª.-El tipo de la subasta será de 50 pesetas.
 
2ª.-El remate tendrá lugar á las 3 de la tarde del 18 del corriente en la Casa de Ayuntamiento.
 
3ª.-El rematante deberá extraer dentro de 10 días improrrogables las ramas y árboles objeto de la subasta.
 
4ª.-No se permitirá entrar carros en la Alameda, debiendo cargarse aquellos en el camino precisamente.
 
5ª.-No se extraerá rama alguna de la que existe en dicho punto separada para la renovación y plantío.
 
6ª.-El rematante entregará acto contínuo la cantidad en que le fuere adjudicado el remate. La Guardia Febrero 17/1877. El Alcalde. José González Baz. El Síndico. Manuel Sobrino. El Secretario José Manuel Sesto Pedreira.
 
Subasta y Remate.- En la Casa municipal de La Guardia á 18/02/1877, siendo las 3 de la tarde y presentes el Sr. Alcalde Presidente D. José González Baz, Procurador Síndico D. Manuel Sobrino, con el Sr. Tte Alcalde D. Francisco Giráldez, y asistencia del infrascrito Secretario,
 
se anunció en alta voz por el portero del Municipio la subasta y remate de los despojos de la poda de árboles y 4 inútiles en la Alameda de San Pedro, bajo el tipo de 50 pesetas, y condiciones leídas y puestas de manifiesto á los concurrentes.
 
Repetida diferentes veces la voz pública y pasada con exceso la hora señalada sin que se presentase licitador más ventajoso que José Rodríguez de esta Villa, cubriendo el tipo de las 50 pesetas, el Sr. Alcalde Presidente declaró el remate á su favor á condición de ingresar acto contínuo dicha cantidad en la Depositaría municipal. Firman los Sres. asistentes y rematante, de que y Secretario certifico. Fdo. El Alcalde. José González Baz. Manuel Sobrino. Rematante. José Rodríguez.
 
Na sesión do 1/11/1880, presidida por D. Bernardo Alonso Martínez, acordan abonar dos “Fondos Municipales.- Se acordó el pago de 9,37 pesetas á D. Manuel Montenegro de la parroquia de Salcidos por importe de 15 bombas de palenque á 2,50 reales una, para los festejos del nacimiento de la Serenísima Señora Infanta heredera del Trono”. Os fogos foron tirados na Alameda por ser un lugar mais alto e estar entre “a Aldea” e “a Vila”.
 

Un dos primeiros “Kioscos” que se instalaron na Alameda. Era desarmable e podía montarse tanto na Alameda como nas Festas de San Roque, A Guía e no Trega.
 
-------------------------
 
A infanta que nacera o 11/09/1880 era  María de las Mercedes de Borbón y Hasburgo-Lorena, Princesa de Asturias, filla do Rei Alfonso XII.
 
En 1883 seguían referíndose oficialmente a Alameda como “Alameda de San Pedro”, como se refiren na sesión do 21/05/1883, presidida por el Sr. Alcalde D. Bernardo Alonso Martínez.
 
Alameda de San Pedro. – Terminado el plazo del último contrato de arriendo de aprovechamiento de yerbas, el Ayuntamiento, acuerda se establezcan las condiciones convenientes para nueva  subasta.
 

Fotografía da Alameda de San Pedro a finais do século XIX, do arquivo de Antonio Martínez Vicente. Nesta época xa non tiña o piso de herba.
 
-----------------------------------
 

A rúa Brasil no 1974. Antes “Camino a Cividanes”. A dereita antigua Farmacia  de D. Ramón Sobrino Vicente, eiquí comeza a parroquia de Salcidos. A dereita edificio da antiga fábrica de electricidade “Eléctrica Guardesa Sociedad en Comandita”, logo de Unión Fenosa.
 
---------------------------
25/02/1894. Sesión presidida polo Alcalde D. Agustin Sobrino Vicente.
Alameda de San Pedro.- Terminado en 18 de Junio del año último el plazo de 10 años porque fueron arrendados los pastos de dicha Alameda; y considerando que el arbolado que existe en ella no está en condiciones del desarrollo y mejoramiento que exige el buen aspecto de un Paseo Público, el Ayuntamiento acuerda nombrar una Comisión de su seno compuesta de los Sres. Angel Signo Lorenzo, Manuel Sobrino Martínez y Juan Domínguez Troncoso, para que formen un presupuesto y estudien la manera más conveniente y económica de sustituir los árboles por otros, proponiendo las demás mejoras que contribuyan al embellecimiento de aquel sitio de recreo, y que por la Alcaldía se den las órdenes para que allí no vuelvan á penetrar ganados de ninguna especie; y ya que de árboles se trata, acuerda asimismo la  Corporación, que un álamo que los temporales arrancaron de los que existen en el Malecón del Pasage, se dé al pobre Andrés Domínguez, de Sobrelavilla, para la reparación de su pequeña casa, con cuyo objeto lo pidió al Sr. Presidente y mas idividuos de la Municipalidad.
 
O 7/12/1833 mediante oficio da “Junta de Sanidad de La Coruña”, ordenou que baixo “la irremisible multa de 2.000 ducados y con arreglo a la Real Cédula de 3/04/1787 y  Circular del Consejo Real de 30/06/1814, se dispusiera de cementerio, fuera de los atrios de las iglesias, en todos los pueblos y aldeas”.
 

Alameda de A Guarda en 2003 www.aguarda.com
 
-----------------------------
 
En principio e con urxencia, a Corporación tiña pensado facer un cemiterio para as tres parroquias, escollendo a esplanada sita entre Funchidos e lado Este do Castelo de Santa Cruz[7]. Para elo escollen unha propiedade cultivada do veciño Manuel Vicente “cerrada sobre sí”, pero o Xeneral das Forzas Militares da provincia puxo seu veto a construcción nesa explanada.
 
Este veciño con data 17 e 18/12/1833 reclama a Corporación o valor do fruito e danos e perxuicios, porque “algunos émulos ó intrigantes, acordaron Vds posteriormente remober y trasladar dicho cementerio a otro más distante...”
 
Foi entón cando a Corporación escolle outros terreos na zoa de San Sebastían[8] propiedade de Juan Manuel Sobrino, Julian Sobrino e Rita García os  que tamén reclaman a Corporación en escrito do 15/02/1834 se lle paguen os terreos porque o cemiterio xa está construído a menos de 100 metros da Alameda. A todo isto os párrocos de Salcidos e Camposancos fixeron caso omiso a Xunta de Sanidade Galicia e seguiron enterrando nos atrios.
 
Os materiais da Capela de San Sebastián serviron para a construcción do cemiterio, estaban na parte norte onde durante moitos anos estiveron o Taller de Ebanistería e a Eléctrica Guardesa[9], xunto a muiños eléctricos de grans. Debido a presión de mais de cen personalidades guardesas, e dos informes dos médicos e inspector farmacéutico, acordaron buscar un novo emplazamento para construir outro cemiterio alonxado da poboación e logo de atopados ir a merca dos terreos.
 
Sigo con datos para concretar que o tal cemiterio estaba a carón da Alameda, soamente se debía cruzar a estrada a Tui,
 
                                                                  [...] “Por Mandato del Sr. Juez de la Villa[10] de la Guardia. Regulé y Caxeité, yo Juan Portela, vecino de Camposancos el costo que puede tener el Campo Santo de Dicha Villa vajo las dimensiones siguientes:
 
Puede tener de linia Cinquenta Varas superficiales; treinta y dos de ancho por lo Exterior, y de alto doce cuartas, yncluso quarta ymedia para cimientos; enque vá también yncluso quarta ymedia para el  lomo de perro, y todo ello multiplica quatro Cientas Noventa ydos Varas superficiales; al precio de Cinco reales ymedio ymportan,2.706 reales.
 
Yncluso en dicho valor las quatro esquinas de Cantería.
 
Ytem. Una Portada de Cantería vien limpia y travada de diez quartas de alto, y Siete quartas de Luz, su valor,160 reales.
 
Ytem. Quatro Pilastras de cantería en el medio de dicho campo santo, de diez quartas de alto, y dos quartas ymedia en quadro,e stas son para Recibir el tejado del Soportal; el valor de dichas Pilastras,200 reales.
 
Ytem. Una mesa de Cantería en el medio de las quatro Pilastras, de nueve quartas de largo, y tres quartas ymedia de ancho, esta vien labrada y escodada; Será sentada sobre prepeaños a las puntas a la  Altura que convenga, su valor,  60 reales.
 
Ytem. Para franquear y escavar los cimientos, 40 reales.
 
Total: 3.166 reales.
 
Quedando a veneficio de este Calculo todos los materiales de Mampostería, barro, y cantería que tiene en si la Capilla de San Sebastián de esta dicha Villa, hasí lo Considero sea Justo dicho Cálculo y Regulación y lo firmo en dicha Villa de la Guardia a 6 días del mes de Mayo de 1834. Fdo. Juan Portela.
 
Como estaba a poucos metros da Alameda e “los olores cuando haya viento Norte y Este llegaba a la pituitaria de los que por allí paseaban”, A Corporación leva o asunto a  varias sesións de pleno e na celebrada o 12/08/1894, que presidíu o 1º TTe Alcalde D. José Francisco Vicente, entre outros puntos,                                                            
 
Consideraron, “que el Cementerio de ésta Villa casi unido á la Carretera del Estado, radica á menos de sesenta metros de algunas casas de la población, a la que invade por completo con miasmas pútridas cuando reinan los predominantes vientos del Norte y Este, se halla cercano á un paseo público (Alameda) el que domina también  cuando corren vientos del Sur y Oeste, y está además muy próximo á la fuente principal que surte al pueblo de aguas potables, y facilita las operaciones del lavado de ropas en cuya operación pasan la mayor parte de la noche las infelices hijas del trabajo á quienes impone indudablemente respetuoso temor el expectáculo que ofrece al ser viviente el lugar en que reposan los muertos[11].
 
Unha vez mais e de maneira provisoria o cemiterio foi trasladado a un terreo no que en 1928 se construiría o Estadio Troncoso. Cando en 1889 D. José Benito Andreini presentou oficialmente o Plano de A Guarda xa levaba  cinco anos o cemiterio nun espacio perpendicular a o actual Supermercado Gadis. Por iso existe certa confusión no tocante a ubicación dos cemiterios, debido a que a maioría soamente lembra o do mais tarde Estadio Troncoso.
 
Moito mais grave era que neste ano de 1894 ainda se seguía enterrando cadáveres nos atrios das igrexas de Salcidos e Camposancos, como se refire a Corporación nesta sesión que comento.Por exemplo veciños de Camposancos, na acta de incautación do cemiterio por parte do Concello,para cumplir a Lei de 30/01/1932 sobre “Incautación dos Cemitérios da Igresia  Católica” recoñecen que en 1918 ainda non se había construído un novo cemiterio. Era párroco D. Serafín Sueiro Sueiro, os veciños eran, Generoso Carrero, Abel Rodríguez é Hipólito Dominguez.
 

Estadio Troncoso en 1928. A dereita os arbores da Alameda. A esquerda estrada da Guarda A Fornelos. Fotografía propiedade de José A. Uris.
 
--------------------------------
 

Atrio da igrexa de Salcidos onde en 1900 seguían soterrando os difuntos.Fotografía de José A. Uris.
 
---------------------------------
 
“Que el hallarse los átrios de las Yglesias de Salcidos y Camposancos destinados á las inhumaciones, producen iguales resultados por una parte y por otra son objeto de profanaciones, cuando tienen lugar festividades, en las que por lo general predominan las alegres expansiones del ánimo de los concurrentes, resultando de ello un sensible contraste con la veneración que á todos debe inspirar el silenciode la eterna mansión”.
 
“Que una vez aceptada por la Corporación como de reconocida necesidad, la clausura del Cementerio de esta Villa y de los átrios de las espresadas parroquias es de todo punto indispensable proceder á la construcción de los que han de reemplazarles, ajustándose para ello á las Reales órdenes de 19/05/1882; 17/02/1886, y 16/07/1888, ampliando las anteriores, dotándolos, cuando menso de la correspondiente capilla que sirva de depósito de cadáveres, departamento para una sala de autopsias, y almacén de efectos fúnebres y por último la correspondiente cerca para los sepelios de los que mueran fuera de la comunión del catolicismo”.
 
----------------------------
 
Pero todo isto que apunto, tardaría en chegar, nuns casos a 1900, e  como no caso do cemiterio de Salcidos, alguns anos mais tarde. Publicarei calquera día un traballo relacionado ca historia dos tres cemiterios da Guarda que é sumamente interesante.
 
Na sesión de 18/11/1894, presidida polo Alcalde D. Agustin Sobrino, tratan de:
 
Alameda de San Pedro.- Los Sres. Signo, Sobrino Vicente, Martínez y Domínguez Troncoso, comisionados en sesión de 25 de Febrero del año actual
 
para gestionar é informar sobre la manera más conveniente y económica de sustituir por otra de mejor aspecto la Alameda de San Pedro, manifestaron:
 
Que habían hecho un detenido estudio sobre el particular, y formado un plano para la combinación del arbolado de dicha Alameda con objeto de lograr el embellecimiento de la misma como un paraje de recreo en todo tiempo, cuyo plano someterían al exámen del Ayuntamiento.
 
Que han hecho también diferentes proyectos y todos ellos resultaban costosos por lo complicado, y en su vista concibieron la idea de una subasta especial, encaminada á reemplazar el actual arbolado por otro más bonito para toda clase de paseos, sin que el Ayuntamiento tenga necesidad de hacer el más pequeño desembolso en metálico por los que respecta á plantar, anunciando un remate bajo las condiciones siguientes:
 
1ª.- El objeto de la subasta es ceder gratuitamente los setenta y siete árboles existentes en la Alameda al que con mayores ventajas se comprometa a plobarla de nuevo con árboles própios de estos lugares de recreo á elección del Ayuntamiento.
 
2ª.- Al efecto el rematante tendrá la obligación de arramar á sus expensas los indicados 77 árboles, tapando los hoyos, dejando el terreno en completa igualdad y totalmente limpio de raíces y toda clase de maleza.
 
3ª.- Por el beneficio que le reporta la madera de troncos y ramage de aquellos, tendrá obligación de traer de cualquiera establecimiento de arboricultura nacional ó estrangera los árboles que se señalan en el plano de la nueva Alameda, plantarlos en la forma y á las distancias que en el mismo se indican y rodearlos de una verja ó empalizada de madera que les sirva de resguardo para que se desarrollen sin torceduras ni deformidades.
 
4ª.- Los nuevos árboles habrán de ser precisamente de clases pinar y á propósito para adorno según se estilan en paseos públicos, y de los que conservan la hoja todo el año, como el Laurel de la Yndia, la Magnólia, pino índico y otros análogos, debiendo elegirse para el centro uno especial de la familia de…?
  
5ª.- Será asimismo obligación del rematante custodiar y conservar á sus expensas por el plazo de dos años, toda la nueva arboleda hasta que esté arraigada, reemplazando á su costa cualquiera ejemplar que perezca naturalmente ó por la sequía. Los que sequen por consecuencia de algún atentado ú obra de mano criminal, no imputable al rematante, serán reemplazados por cuenta del Municipio.
 
6ª.- La designación de las clases de árboles que han de utilizarse y las operaciones de plantación se hagan bajo la inspección y con el beneplácito de un individuo de la Corporación municipal, precisamente en la presente época de invierno como recomendada para tales operaciones.
 
El Ayuntamiento enterado, después de la más amplia discusión y teniendo en cuenta que el valor de la arboleda que actualmente existe en la Alameda de que se trata, no representa mayor suma que la que pueda costar la nueva puesta en el sitio con más las obligaciones que se imponen al rematante por un periodo de dos años, ACUERDA aceptar el plano exhibido y condiciones formuladas por la Comisión y que con sujección á ellas se anuncie la subasta en las tres parroquias del Distrito para las once de la mañana del domingo dos de Diciembre próximo en esta Consistorial ante la  Corporación reunida.   
  
Alameda de San Pedro a finais do século XIX.
 
---------------------------
 
Na sesión plenaria do 3/03/1895, presidida por el Sr. Alcalde D. Agustin Sobrino, volven a tratar da Alameda de San Pedro.- Manifestó así mismo el referido Sr. Presidente, que en la semana próxima daría principio la plantación de los nuevos árboles, operación que deben también inspeccionar los Comisionados nombrados Sres. Signo, Sobrino y Domínguez Troncoso.
 
Tamén trataron das “Obras Municipales.Los individuos de las Comisiones respectivas Sres. Signo, Manuel Sobrino y Dominguez Troncoso, manifestaron: que las obras del nuevo Matadero y plantación de árboles en la Alameda de
 
San Pedro, continúan con actividad y con sujeción á los pliegos de condiciones estipuladas de lo que quedó asimismo enterada la Municipalidad”.
 

Fotografía da Alameda en mal estado publicada en www.galiciasuroeste.info
En novembro 2009 por Dosio Fernández Sesto.
 
----------------------------
 
Na sesión celebrada o 2/06/1895, presidida por D. Agustin Sobrino, volveuse a tratar de: “Arboles Carreteras. Es indudable, que los plantados hace años por los paseos de la Carretera de Pontevedra a Camposancos con el laudable fin de embellecer el interior y las afueras de esta población, en los kilómetros 85 y 86, no han dado el resultado apetecido, y en vez de hermosear y producir  sombra para hacer encantador y ameno el paseo, constituyen perjuicio pata el tránsito por la poca latitud que tienen las vias de tercer orden, causan daño á las propiedades contiguas, y son objeto de mofa por el estado en que dichos árboles se encuentran á consecuencia de los temporales .
 
Además de los inconvenientes espuestos, los que se hallan en el trayecto de la carretera que va al Pasage, frente a la  Alameda, destruyen con la sombra y el gotéreo los nuevos arbolitos recientemente plantados en la referida Alameda, denominada de San Pedro, como es público; y habiéndose producido diversas quejas, ya por particulares, ya por el encargado de la conservación de dicha Alameda, el Ayuntamiento acuerda se dirija por la Alcaldía atenta súplica al Caballero Yngeniero, para que se digne mandar retirar los árboles antiguos donde quiera que se hallen, toda vez que no reportan utilidad ninguna, anticipándoles por ello el testimonio de profunda gratitud”.
 

A esquerda da fotografía podemos ver que árbores ”plátanos” ao marxe da Alameda en 1922 eran bastante pequenos como para estorbar.
 
-------------------

Na sesión do 10/11/1895 presidida por D. Agustin Sobrino, a Corporación trata do asunto dos Arboles de la Carretera.- Acuerda comunicar al Sr. Yngeniero de Carreteras, la súplica que se formuló en acuerdo de 2 de Junio del corriente año para que se digne mandar retirar los árboles que en la travesía de esta Villa ó calle de Ordóñez, y más puntos de los kilómetros 85 y 86 de la carretera de Pontevedra á Camposancos perjudican notablemente el tránsito y las fincas particulares por la poca latitud de una vía de tercer órden”.
 
O 8/05/1900, celébrase unha sesión presidida polo 1º Tte. Alcalde D. Francisco Español Sobrino, na que tratan, entre outros asuntos, de, “Yerba de la Alameda.Se acuerda subastarla y que el acto tenga lugar á las 4 de la tarde del miércoles 9 del corriente en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial con la intervención de los Sres. Alcalde y Síndico, y que la yerba de que se trata se adjudique al mas ventajoso postor quien tendrá obligación de extraerla dentro del plazo de 30 dias, contados desde el siguiente al del remate, prohibiéndose en absoluto la entrada de ganados en la Alameda, en la cual no se interrumpirá el paseo y esparcimiento á que tiene derecho el vecindario”.
 
E citando o contido das actas do Concello, o 13/05/1900, celébrase sesión que presidíu o 1º Tte. Alcalde D. Francisco Español Sobrino.
 
Yerba de la Alameda. El Sr. Alcalde manifestó que ha tenido lugar la subasta conforme á lo acordado en la sesión anterior, habiéndose adjudicado á Baltasar José de Acevedo en la suma de 42,10 pesetas, que se invertirán en el arreglo y limpieza de la misma Alameda para lo que se comisiona á los Sres. D. Bernardino Lomba y D. Marcelino Alvarez, quienes darán cuenta oportunamente”.
 

Alameda de San Pedro chea de árbores. Postal de Mariano Jiménez Hueto.
 
-------------------------
 
O 30/06/1919, ten lugar unha sesión plenaria, presidida por el Sr. Alcalde D. Agustín Sobrino.
 
“Jardinero.- Hizo saber á la  Corporación el Sr. Alcalde, que por su avanzada edad y graves males, renunció el cargo de jardinero que venía ejerciendo desde que se arregló la Alameda, al cuidadano de la cual desplegó tanta actividad, tanto que á él se debe el embellecimiento y frondosidad de tan ameno parage, por cuya razón el admitirle la renuncia debe hacerse constar en acta la gratitud de la Corporación á dicho Jardinero Antonio Rodríguez Salcidos, como homenaje de consideración de consideración a tan íntegro y celoso empleado.El Ayuntamiento enterado acuerda adherirse á lo espuesto por el Sr. Alcalde y autorizar al mismo  buscar nuevo Jardinero”.
 
A Alameda comeza ser un lugar de concentración da clase obreira para manifestar suas reinvindicacions sociais e de traballo, así con data 27 de abril de 1921 o Sindicato “Centro de Oficios Varios de La  Guardia y su Distrito”, éntrega un nota no Concello que dicía:
 
[...] “Celso Noya, casado de 47 años de edad, carpintero, vecino de esta Villa y habitante de la calle Calvario nº 47, según célula personal que acompaño, pone en conocimiento de V.S. que el día 1º de mayo saldrá una manifestación del Centro de Oficios Varios para pasar por varias calles de esta Villa, y por la tarde se celebrará una reunión pública en la Alameda de esta Villa, para la exposición y defensa de los ideales que defendemos.
 
Lo que comunico a V.S. cumpliendo con lo que dispone el art. 1º de la  Ley de Reuniones vigente de 15 de junio de 1880, a los efectos y fines consiguientes.
 
Dios guarde a V.S. muchos años.La Guardia, 27 de Abril de 1921.El Presidente. Celso Noya. El Secretario: Joaquin Rodríguez”.


Este foi o primeiro Sindicato organizado pola clase obreira guardesa que nace un 7/09/1900. Solicitaron o preceptivo permiso de reunión, Manuel Martínez e José María Vicente, vintecatro horas antes no Concello.
  
Esta reunión tivo lugar no salon de D. José María Domínguez[12] na rúa/ Elduayen (rúa/ Puerto Rico) co obxeto de “constituir legalmente la  Sociedad de Oficios y Profesiones Varias de La Guardia y su Distrito”.
 
Esta reunión de constitución xa tivera un primeiro contacto o 25 de marzo do mesmo ano e no mesmo salon, quedando aprobada a constitución que tiría lugar como digo en setembro. Asinaban este primeiro escrito José Mª Vicente, Ramón Vicente é o dono do salón José Mª Domínguez.  Oficialmente no Rexistro de Sociedades do Goberno Civil figura que o Sindicato<>Sociedade presentou o Reglamento un 25/08/1900 e se constituíu o 22/04/1901.
 
O 2/03/1902 a Asemblea Xeral  do Sindicato elixe a Xunta Directiva:
 
Presidente: Manuel García
Vicepresidente: Domingo Carrero
Depositario: Julio Portela
Contador: José Lima
Secretario: Yndalecio Moreira[13]
Vicesecretario: Mateo Peixoto
 
O “Sindicato ou Sociedade de Oficios y Profesiones Varias” con data 22/03/ 1902 comunica ao Concello que fixa o domicilio oficial no Barrio do Couto nº 24 de Camposancos, pero o 3 de maio do mesmo ano volven a comunicar oficialmente que o domicilio social vai ser no Barrio do Outeiro nº 67 de Camposancos.   
 
O 15 de maio de 1903 o pobo de A Guarda recibe e despide no día 18 na Alameda que estaba “engalanada con farolillos a la veneciana y de vistosos colores”, [...] “...cariñosa y entusiasta despedida dispensada por este pueblo agradecido, al Excmo.Sr. D. Ezequiel Ordóñez, Senador Vitalicio y á su hijo el nuevo Diputado á Cortes D. Mariano Ordóñez García..., “que en nombre y por espreso deseo de dichos ilustres Señores, daba las gracias á todos y á la suma de los individuos de la Corporación municipal por su acción á tan unánimes y sinceras manifestaciones de cariño, las cuales han de redundar necesariamente en beneficio general por lo halagüeñas y gratas que han sido para los que en tres dás fueron nuestros huéspedes[14]...”
 
Os gastos ocasionados por estas visitas custaron as arcas escuálidas do Concello 3.101,25 pesetas. Poño como curiosidade a minuta:
 
[...] “Gratificación á la Música del Regimiento de Murcia; Viaje de la misma de Vigo á Tuy y Viceversa; Ydem de Tuy á La Guardia y viceversa;Carga y descarga y transporte de efectos de dicha banda; Un kiosco para tocar en la serenata;
 
Un arco  de madera y lienzo á la entrada de esta Villa; Género y pìntura de varios escudos; Alumbrado en la serenata[15] por el Sr. Pacheco; Fuego artificial de todas clases; Música de Lanhelas;Posada y fonda al Director y Banda de Murcia; Varios telegramas; a Joaquin Franco por viages a Portugal; Por una lápida de mármol que consta en la sesión anterior, Por colocar banderas. Total: 3101, 25 pesetas. Mas el pago del Kiosco para poder descubrirse mañana en el puerto la lápida, cuya lápida importa 250 pesetas como sigue:
 
Lápida de mármol blanco con 256 letras emplomadas, clavos de bronce y más gastos, 195 pesetas.
 
Por cuatro pernos hierro dulce con sus tuercas, 39 pesetas.
 
Por embalage y portes, 16 pesetas. Total 250 pesetas.
 
-------------------------------------
 
Se acuerda asimismo el pago de 18 pesetas por reparación de la cañería de la fuente de la Plaza rota en la calle de la Yglesia, y el de 12, 15 pesetas por seguro de incendios de la Casa Consistorial y que á la vez se pida á la Compañía el recibo del seguro de las Escuelas para satisfacerlo en el mismo libramiento


Grandes Fiestas de Verano en la Alameda.
 
------------------------

En 1911 teñen lugar na Alameda as “Fiestas de Verano[16], sendo amenizadas pola Banda de Música de Caminha que cobrou por tres actuacions 300 pesetas.
 
A Banda de Música de O Porriño con duas actuacions por 400 pesetas, mais 138 por manutención. A Banda de Música de Lanhelas que cobrou 225 pesetas por duas actuacions e por dous concertos outras 240 ptas. Por levar os xigantes e cabezudos, 12 ptas. A Banda de Música de A Guarda cobrou por varios concertos 122,50 ptas. Por certo que se fixeron concertos na Ribeira, custando o traslado do palco da música  11,50 ptas por baixar e volver para a Alameda. Por regar[17] a Alameda un día, 6 ptas.   
 
En 1913 celébrase a Iª Romaría do Monte Trega promovida pola “Sociedad Pro Monte Santa Tecla” e unha Comisión de Festas xurdida do seu seno. O nome era “Fiestas de Verano” que se írían celebrando dende agosto a setembro.
 

Festas do Monte 2009. Isolina de Camposancos lendo A Peneira na entrada da Alameda no sábado 9 de agosto. Fotografia de José A. Uris.
 
----------------------------
 
Na Alameda celebrouse no domingo día 3/08/1913 un Paseo Baile ó son da Banda de Música de Lanhelas (Portugal) e no domingo 10 un Concerto Musical ó son da Banda de Música de Caminha. Como comprobamos, a  Alameda está sendo protagonista dos eventos sociais, festivos e musicais do pobo.
 
No domingo 17 volveu a festa a Alameda con un Certame de Pequenas Bandas Musicais, “con premios y diplomas”, e dende as 21 as 24 h. “Gran Folión Musical ” nas Avdas. Puerto Rico e Ezequiel Ordóñez[18] (xusto entre a estrada a Fornelos e a taberna de O Galo).
 
No sábado 39 tivo lugar dende as 6 da tarde un percorrido de xigantes e cabezudos, seguido da entrada na Vila da Banda de Música do “Regimiento Infantería nº 3” de Viana do Castelo (Portugal). A partir das 21,30 é ata as 24,30 h. “Grandiosa Verbena en los paseos y jardines de la Alameda”, ó son da mesma  Banda e de “gaitas del país”... “Gran Paseo de Moda en la  Alameda artísticamente engalanada...”    
 
E así foi gañando prestixio entre os veciños a Alameda, ano tras ano, ata hoxe na que vamos a estrear por segunda vez na historia unha Nova Alameda da trataremos de disfrutar.
 

Estrada de A Guarda a Tui ou rúa/ Ezequiel Ordóñez en 1922. Postal de Vicente de Vicente Táboas, do arquivo de Antonio Martínez Vicente.
 
---------------

O 27/04/1921, o Presidente e Secretario do “Centro de Oficios Varios” solicitan permiso da Alcaldía para celebrar o día 1º de maio, percorrer as rúas principais e rematar na Alameda.
 
------------------------------
 
A Alameda comeza nos anos vinte a ser un lugar de concentración e manifestación das clases obreiras e da cidadanía como se verá o longo deste traballo e a Capela de San Pedro que levaba moitos anos abandonada, servía, entre outros menesteres nada edificantes, para facer o amor algunhas parellas, dicían “lugar de pecado”.


Un sobriño de Luís Pacheco, preparándose para o desfile no sábado 9 de agosto de 2009. Fotografía de José A. Uris dende a Caseta da Comisión de Festas.
--------------------------------
 
Foi entón cando o Alcalde D. Manuel Alvarez Vicente se dirixe ao Bispo da Diócesis co fin de:
 
[...] 5/05/1925... en nombre de la entidad y que represento expongo:
 
1º.-Que en esta parroquia existe una Capilla, cuyo titular es San Pedro, de extensión superficial de 48 m/2, en la cual no se celebra culto alguno desde hace muchos años.
 
2º.-Que por su proximidad al. principal paseo público de esta Villa, se presta a usos indecorosos que conviene evitar en absoluto, dados los terrenos que la rodean.
 
3º.-Que el cementerio construido recientemente[19] á expensas de este pueblo y cedido generosamente a la Yglesia, carece de Capilla para verificar las ceremonias litúrgicas propias de dicho lugar.
 
Non extrañemos o que na etapa da República o Estado e Corporacions se incautaran dos cemiterios para convertilos en civís, co obxeto de que non oubese discriminación entre católicos apostólicos, protestantes, ateos e outras crenzas relixiosas, así como poder soterrar a suicidas ou desceñocidos.
 

Alameda de A Guarda. Voda de Brasilino Álvarez Sobrino con Carmen Vazquez Palacios. Fotografía cedida por José Gardeazábal Rivas “Pepe Rivas”.
 
----------------------------------
 
4º.-Que el decoro debido al Templo de Dios, y el ornato de esta Villa, exijen de consumo el traslado de dicha Capilla al. referido cementerio; y finalmente, que en atención á los gastos ocasionados en la construcción del repetido cementerio que ha beneficiado y beneficia al. culto de esta parroquia, el exponente cree justo que el traslado de referencia s ehaga por cuenta de los fondos de la Yglesia, y el solar de la Capilla, una vez trasladada ésta, quede en propiedad del Municipio.
 
O 2/06/1925 contesta o Sr. Bispo da Diócesis D. Manuel Mª Vidal y Boullón “Obispo de Tuy por la Gracia de Dios y de la   Santa Sede” [...] ...autorizamos por medio de presente para poder trasladar la antigua Capilla de San Pedro, sita en el extremo del paseo público de La Guardia, al nuevo cementerio católico..., si bien con la condición impuesta expresamente por el Consejo Diocesano, de que los gastos que ocasione el traslado sean por cuenta del Municipio.
 
Como compensación de estos dispendios, cedemos perpetuamente en propiedad á favor del Ayuntamiento, una vez trasladada la Capilla, el terreno que ésta ocupa en el sitio en que actualmente se halla, con todos sus derechos, servidumbres y gravámenes, si los tuviere. Fdo. Ygnacio Noya. Secretario de Cámara y Gobierno del Obispado de Tuy.
 
Vaia regalo que daba o Sr. Bispo cando os terreos onde fora construída a pequena Capela eran da exclusiva propiedade do Concello e ademais a Capela fora sufragada polo Sr. Maravillas... e pro riba o Concello doa o cimeterio de Sestás...
 

Carmen esperando a que comece o Desfile Folclórico Tradicional do sábado 9 de agosto 2009. Fotografía de José A. Uris.
 
--------------------
 
O Sr. Alcalde e Corporación fixeron caso omiso do que indicaba o Sr. Bispo e a Capilla seguíu no seu lugar, polo que o párroco D. Saturno Gómez Vila en 23/01/1934, volve a reiterar o asunto da Capilla ao Alcalde.
 
Unha vez foi proclamada a IIª República, na Guarda os representantes da Agrupación Republicana sacan unha proclama e volatinas no día 15, pechando o comercio e empresas. A proclama dicía:
 
¡Pueblo de La Guardia!.
 
La aurora de un nuevo día alumbra nuestra querida Patria. El sol de la justicia brilla ya, señalando la ruta del engradecimiento de la amada España, que, libre de opresiones y previa consulta a la soberanía popular, ha proclamado la República.
 
Las ciudades españolas hierven de fervor patriótico. La Guardia, alborozada,se suma a las explosiones de entusiasmo, hincando la rodilla ante el altar de los sagrados intereses de la Nación.
 
¡Ciudadanos de la ya libre España, ciudadanos de la República: Acudid a rendir pleitesía cívica en la grandiosa manifestación que hoy, miércoles día 15, a las once de la mañana, partirá de los jardines de la  ALAMEDA para dirigirse al Ayuntamiento, donde será proclamada la República en esta Villa!.
 
Trabajadores: Abandonad el trabajo y sumaros al júbilo nacional ante el triunfo de la Justicia y la Libertad.
 
¡Viva la República! - ¡Viva España Libre! - ¡Viva La  Guardia!. Fdo. La Agrupación Republicana[20].
 

Alegoría da IIª República Española. www.historiasiglo20.org/.
 
------------------------

A Federación Obreira convoca a afiliados e familiares, sumándose  a clase obreira aunha manifestación popular que partíu da Alameda, con os pendons e estandartes das distintas agrupacions sociais, ata a Praza da Constitución.
 
Na sesión celebrada o 8/06/1931, presidida polo 1º Tte Alcalde D. Agustin González Sobrino, tratan de:
 
Ynstancia: Se lee una de D. Primitivo Franco Cadilla, pidiendo el Ayuntamiento que, de igual modo que el año último, se  le conceda permiso para explotar en la Alameda durante los meses de verano, bajo el cánon que sea, una bar de parecidas condiciones que el que en dicho sitio tuvo la temporada anterior.
 
La Corporación acuerda que al Comisión de Policía Urbana y Rural, después de determinar el sitio y perímetro que haya de ocupar el bar de referencia, dé cuenta al Ayuntamiento, quien, en principio acuerda que tal concesión, en todo caso, será por un año.
 

Portada do libriño-folleto das Festas do Monte de 1948. Unica vez que saíu en portada a Alameda.
 
--------------------
 
O 14/06/1931 tivo lugar unha sesión de  pleno, baixo a presidencia do Alcalde D. Manuel Alvarez Vicente.
 
Kiosco.- Con referencia a la solicitud de  Primitivo Franco Cadilla, de que se diera cuenta en la sesión anterior inmediata, la Comisión de Policía Urbana y Rural, informa a la  Corporación del siguiente modo:
 
El Kiosco ocupará una superficie de unos 70 metros cuadrados: se situará en donde estuvo el año último: el arriendo durará tres meses: la concesión será de exclusiva durante ese tiempo, con la sola excepción del día de la Fiesta del Monte, que podrán instalarse algunos mas puestos: el canon será de tres pesetas diarias, y para obtar a la subasta, que se celebrará el Jueves 18 á las 11 horas, en la sala Consistorial y se realizará por pujas a la llana, durante media hora, se depositará la mitad del importe total del arriendo ó concesión en la Oficina Municipal.
 
29 xuño 1931. Sesión, presidida por D. Manuel Álvarez. Subasta del Kiosco de la Alameda.- Se da cuenta por la Comisión encargada de presidir la subasta que por segunda vez tuvo efecto el día 17 de los corrientes, que le fue adjudicada al únio licitador, D. Primitivo Franco Cadilla por precio de trescientas pesetas y por el tiempo prefijado de tres meses. La Corporación ratifica y aprueba la adjudicación.
 
1 febreiro 1932. Sesión presidida por el Alcalde D. Manuel Alvarez Vicente, se dió lectura al acta anterior que fue aprobada por unanimidad.
 
Arboles de la Alameda. Se acuerda subastar los árboles existentes en la Alameda para verificar la plantación de otros que reunan mejores condiciones al efecto, teniendo para ello en cuenta el ofrecimiento  que hace D. Florindo Rodríguez por todos ellos.
 

Panorámica da Alameda nos anos sesenta do século XX. www.galiciasuroeste.info
 
-------------------------------------------------
 
11 xullo 1932. Sesión presidida polo Sr. Alcalde D. Manuel Alvarez Vicente.
 
Bar Terraza.-Se lee una instancia de D. Primitivo Franco Cadilla pidiendo autorización para instalar en la Alameda un Kiosco como el que el año último tuvo allí, durante la temporada de verano, y que se le fije cuota.
 
La Corporación acuerda sacar a concurso la instalación de dicho Kiosco, poniendo como tipo mínimo el de 100 pesetas por la temporada, y fijando un plazo hasta el próximo lunes para que se mejore el ofrecimiento de las 100 pesetas  que produjo el pasado año.

Encabezamento dos impresos oficiais da Federación Obrera
 
------------------------------------
 
A Federación Obrera de La Guardia y su Distrito-CNT-AIT, levaba uns días en Folga Xeral en todo o Baixo Miño, polo que o Comandante do Posto da Garda Civil envía oficio ao Sr. Alcalde con data 9/05/1933.
 
“Comunicado del Comandante de Puesto de la Guardia Civil de La Guardia a Sr. Alcalde. De resultas de la declaración de Huelga ilegal, declarada en esta Villa por la Directiva de la Confederación  Nacional del Trabajo, y cumpliendo órdenes del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, han sido detenidos por el que suscribe los directivos Nemesio Álvarez Lorenzo, Elidio Álvarez Silva, Agustín González Otero y Maximino Silva que Capitanean el movimiento, los cuales intereso de su erspetable autorida, se sirva darles entrada en los Calabozos Municipales y a disposición de dicha superior autoridad. Viva V., muchos años. La Guardia 9 Mayo 1933. El Comandante de Puesto. Eduardo García y Bosque”.
 
A Federación Obrera en vista de que levaran para a prisión de Tui a seus dirixentes e pese a Garda Civil, se manifestan sen permiso, libremente, na Alameda, repartindo consignas entre os asistentes, os que normalmente eran membros das familias traballadoras. Entre o 5 e 9 de outubro de 1934 serían detidos novamente seus dirixentes a consecuencia da chamada “Revolución de Octubre”.
 
A consecuencias das protestas da clase obreira o Xuíz Municipal D. Luís Fernández, mete en prisión o 11/05/1933, aos membros que sustituíran na dirección provisional do Sindicato, presos en Tui: Antonio Díaz Carballo; Isaac Álvarez Silva y Evaristo Noya Lomba. [...] “ordena meter en prisión por Desacato a la Autoridad Local[21] y Coacción a Antonio Díaz Carballo; Isaac Álvarez Silva y Evaristo Noya Lomba”.
 
O ex Alcalde D. Agustín González Sobrino con data 29 de maio de 1933, denuncia ao Gobernador Civil [...] “al Bar Cabaret de La Guardia por escándalos diarios contra la moral pública”.  Pese a preguntar e investigar onde estaba e de quen era o tal Bar Cabaret me foi imposible saber algo.
 
Esta octavilla confeccionada polo Comité da Federación Obrera de La Guardia y su Distrito-CNT-AIT ten sentido, se pensamos nas precariedades de toda clase polas que estaban pasando os obreiros no Baixo Miño, nos catro serradoiros de madeira, na Fábrica El Progreso, nos Fornos de Cal, nas Canteiras, na Eléctrica, nas obras de construcción, etc.
 
----------------------------------
 
D. Agustín pese a dimitir como Alcalde, seguía como 1º Tte Alcalde. Na sesión do 7/06/1933 que el mesmo preside como Alcalde accidental  A Corporación trata de:
 
Acera de la Alameda.- La Comisión dá cuenta de la subasta de la acera de la Alameda, cuyo mejor postor fue Juan Pérez, a razón de siete pesetas cincuenta céntimos el metro cuadrado, y á tres pesetas el lineal de las escaleras. Se adjudica defibitivamente la obra; así como se le adjudica  a Secundino Guisantes[22] la voladura de dos piedras en “Area Grande” por precio de quinientas pesetas.
 
Kiosko de la Alameda.- La misma Comisión da cuenta de que D. Primitivo Franco Cadilla fue el único licitador para el disfrute de dicho Kiosco, desde el 15 de Julio a igual fecha de Octubre, con arreglo al plano presentado, y mediante cien pesetas de cánon.
 

Podemos ver parte das quince “columnas” para alumeado acordadas poñer na sesión do 10 de xullo de 1933.Postal de D. Mariano Jiménez Hueto.
 
-----------------------

O xigantes e cabezudos tamén eran protagonistas na Alameda e nesta sesión plenaria acordan:
 
Xigantes e Cabezudos nas Festas do Monte. Estes dous cabezudos mallaban con bimbios nos rapaces, aos tiñan verdadeiro paníco. Os xigantes foran alcumados como “a parella inglesa”.Os primeiros xigantes e cabezudos da Guarda foron doados polo guardés<>camposino D. Eloy Cruz Domínguez Veiga “Don Eloy” en 1929.Este empresario levaba anos con negocios de cerámica en Onda (Valencia) onde existía unha grande tradición da exhibición de xigantes e cabezudos nas festas e celebracions populares, por iso acordou doar dous cabezudos e unha parella de xigantes ao pobo guardés.
 
-----------------------
 
10 xullo 1933.Sesión presidida por el Alcalde D. Antolin Silva Vicente.
 
Gigantes.- El Concejal D. Brasilino Alvarez, pide a la Corporación que se faciliten los gigantes para unos festejos que proximamente se celebrarán en la Ciudad de Tuy, cuya petición se la hacen a él amigos de aquel pueblo. El Ayuntamiento, despùes de deliberar sobre el particular, acuerda facilitar los gigantes viejos cobrando cincuenta pesetas de alquiler por los días que duren los festejos, respondiendo los interesados de los daños que pudieran ocasionárseles.
 

Os mesmos xigantes e cabezudos que doara D. Eloy en 1929. Esta fotografía e de 1947 saindo da rúa/ Hernan Cortés.
 
---------------------------  
 
Columnas en la Alameda.- Se accede a conceder al maestro de obras D. Antonio Moreira, la construcción de 14 columnas para la Alameda de esta Villa, en la cantidad de trescientas treinta y tres pesetas, por haber resultado su proposición la mas ventajosa del Concurso.
 
18 xuño 1936. Sesión presidida polo Alcalde Brasilino Álvarez Sobrino.
 
Kiosco de la Alameda.- Después se acuerda sacar a subasta el alquiler de setenta a ochenta metros de extensión superficial en la Alameda, con el fin de instalar un Kiosco Bar durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre próximos, designándose una Comisión compuesta por el 1er. Tte. Alcalde  Juan Noya; Concejal, Benjamin González y Síndico Serafin Flores, con el secretario de la Corporación, para efectuar la subasta, previo anuncio en la forma ordinaria, el día 25 del actual a la 11 h., por pujas a la llana, bajo el tipo mínimo de 100 pesetas, adjudicándose al mejor postor, quien abonará la cantidad en que se le otorgue dentro del presente mes, señalándole dicha Comisión el sitio donde habrá de establecer el Kiosco.
 

A “Banda Roja” chegando a Alameda para comezar o desfile no sábado 9 de agosto de 2009.
 
--------------------------------
 
Era tal a importancia da Alameda para os guardeses que se chega a presentar unha Moción para acordar a supresión do nome de Alameda e honrar a lembranza de un dos Alcaldes que deixaron mais lembranza en varias xeracions de guardeses. Falo de D. Manuel Álvarez Vicente, Alcalde na etapa do xeneral Primo de Rivera e logo uns anos na IIª República. Tamén tiña outras facetas culturais e de  axuda aos mais necesitados. Escritor, poeta, articulista, autor de algunha sobriñas teatrais, confundador e colaborador no semanario Heraldo Guardés[23]. Esta foi a proposición:  
 
Na sesión do 18/06/1936, presidida polo Alcalde D. Brasilino Álvarez,  tratouse a moción titulada:
 
Parque de Manuel Álvarez.- Se leyó una Moción que suscribe el Concejal Juan Noya Gil, proponiendo que para perpetuar la memoria del insigne guardés D. Manuel Alvarez Vicente, a quien tantas mejoras le debe el pueblo por su bienhechora gestión al frente de los destinos en que ha patentizado sus marcados deseos de engrandecerlo, se dé el nombre de Parque Manuel Álvarez a la Alameda de esta Villa, y la Corporación identificada con tal deseo, así lo acuerda por unanimidad, facultando a la Alcaldía para que adquiera las placas  necesarias con aquella inscripción a fin de colocarlas en los puntos adecuados de los jardines del tal Parque.
 

Manuel Fdez Gómez; Uris e Carlos Sobrino con uns amigos de Vigo en 1963 na Alameda. O fondo a Terraza Chuco mais ampliada.
 
------------------------------
 
Ainda que os acordos plenarios eran e son  de execución inmediata, tal acordo quedou no baúl dos recordos, porque un mes mais tarde (27/07/1936) chegaron as tropas militares a Vila guardesa, destituíndo a Corporación republicana e comezando unha forte represión política e física dos que consideraban seus enemigos.
 
Anos mais tarde outra Corporación, sen facer caso do acordo plenario do 18/06/1936, esqueceuse da Alameda e do nome de “Parque de D. Manuel Álvarez”, dando seu nome a unha parte da estrada de Circunvalación ó Trega.
 
Non me lembraba que dende a inauguración do cemiterio de Sestás, as comitivas dos enterros despedían os/as difuntos/as o chegar a Alameda. A finais dos anos corenta lembro ver os cabalos con penachos de plumas que tiraban dunha carroza fúnebre de cor negro, un pendón negro, unha cruz e un monaguillo tocando unha campá. Non sei as razons polas que as comitivas paraban na Alameda, pode ser porque quedaba lonxe o cemiterio e non había vehículos.
 

Bando da Alcaldía de 18/06/1936.
 
19 xuño 1936. BANDO de la  Alcaldía.Habiéndose acordado el sacar a subasta pública por pujas a la llana una extension superficial de 70 a 80 metros en la Alameda de esta Villa a fin de colocar un Kiosco – Bar durante la época veraniega comprendida entre el 1º de Julio al 30 de Septiembre, según se vino haciendo en años anteriores, bajo el tipo mínimo de 100 pesetas. se hace público para general conocimiento, que tal acto tendrá lugar en esta Consistorial el día 25 del corriente a las 11 horas, advirtiendo que el licitador a quien se le adjudique, tendrá que abonar el importe de la cantidad en que se le otorgue dentro del presente mes y que la Comisión encargada señalará el sitio donde habrá de establecer en Kiosco. La Guardia, Junio 19 de 1.936. El Alcalde Brasilino Alvarez.
 

Outro aspecto da Alameda de A Guarda. Fotografía de Arturo Portela Álvarez.Na fotografía Arturo con un canciño que non sabemos seu nome e as mozas, Carmen Santiago; Milagros Portela; Carmen Portela; Consuelo Santiago. www.galiciasuroeste.info
 
------------------------------------
 

María Dolores Baz Lomba no centro da Alameda de A Guarda en 1963. Fotografía de José A. Uris
 
---------------
 

18/07/1953. Recibimento apoteósico a Comitiva do Club de Futbol “Río Ave” de Vila do Conde (Portugal) na Alameda de A Guarda, antes de que chegaran os autobuses procedentes de Tui e formar a comitiva popular, ca Banda de Música de Tabagón abrindo a marcha. Fotografía doada por Carlos Martínez Troncoso. Isto demostra, unha vez mais, que a Alameda foi o centro de atención, de reunión, de solaz e de reinvindicación dos guardeses durante ducias e ducias de anos. Podemos dicir que foi, e debe ser, o centro de referencia incluso para orientarse co obxeto de baixar ó Ferri, subir ó Trega ou acudir o Centro de Saúde.
 
---------------------------------------------
 

Bar “Chuco”, popularmente “Terraza Chuco”, oficialmente “Kiosco en la Alameda”.
 
------------------------------------
 

Como se pode comprobar as Bandas de Música, Coros e Danzas, etc., seguían tendo a Alameda como a referencia principal do pobo, xunto ca Praza do Reló e dende 1951 o “Estadio del Tecla”.
 
------------------------
 
Na sesión do 21/06/1941 a Corporación trata de: Reparación de los Bancos de la Alameda.- A propuesta de la Comisión de Ornato por unanimidad se acuerda facultar a la  Alcaldía para que disponga la reparación y pintura de los bancos en los paseos de la  Alameda de esta Villa con cargo a la consignación correspondiente.
 
En agosto de 1948[1] se trata de : Puesto en la Alameda.- Se dio lectura  a un escrito que dirige a la Alcaldía D. Francisco González Leza[2], mayor de edad, casado, industrial y vecino de esta Villa, solicitando autorización para establecer un puesto d eventa de licores y refrescos en la Alameda de ésta Villa los días de la celebración de las tradicionales Fiestas del Monte, cuyo croquis con las carácterísticas de la  Cantina ya obran desde años anteriores en estas oficinas; y el Ayuntamiento oído el Informe de la Comisión correspondiente por unanimidad acuerda conceder el permiso que solicita, habiendo de satisfacer el arbitrio municipal de 50 pesetas por cada día, y terminadas éstas retirará inmediatamente la Cantina y demás enseres de su pertenencia, dejando el terreno en el mismo ser y estado en que se halla.    
 
Na sesión da Comisión Permanente de 19/11/1954 foi autorizada Dna Josefina Lorenzo Gómez a construcción dun “Quiosco” […] “para la venta de bebidas y refrescos, churros y bocadillos”, “en el recinto de la Alameda, inmediato  al muro de cierre” con 3,30 m de longo, 2,80 m de ancho e 3 m de alto por un fronte de 2,50 m pola parte traseira, segundo o croquis adxunto. Ademais autorización para ocupar unos metros más laterais e polo fronte para colocación de mesas e sillas.
 
O Aparellador Municipal informa favorablemente, acordando que fose destiñada exclusivamente ao despacho dos artigos que se citan, podendo ocupar a cada lado do quiosco 3  m e 1,50  m no fronte, para colocación de sillas e mesas. O Concello otorgou a concesión por vinte anos, a contar dende 1955.
 
“si antes de finalizar el plazo de concesión hubiera necesidad de utilizar el terreno ocupado con motivo de ampliación de la transversal que existe por su parte posterior, o reforma del recinto que ocupa la Alameda u otras causas que el Ayuntamiento estime indispensables realizar para mejora de aquel predio y que exijan la desaparición del inmueble, tendrá que retirarlo por su cuenta si transcurren seis años de usufructo, y si nó al causarse aquel periodo de tiempo, se le reintegrará en una porción equivalente a la mitad de su costo, que se calcula en 4.000 pesetas la construcción total, entregándole como título de cesión temporal en las condiciones expuestas, en caso de su aceptación, una certificación literal de este acuerdo…”  
  

Empregados da empresa Transportes Lomba tomando uns refrescos na “Terraza Chuco” nos anos sesenta.
 
----------------------------------
 

Pequeño croquis da ampliación do Bar Chuco en 1972.  
 
-------------------------
 
Pero Raúl González Puebla e Manuel Diaz González tiñan outras ideas para a Alameda que pasaban por “eliminar” o “Quiosco Chuco”:
 
7 outubro 1983. Resolución de la Alcaldía. “Habiendo transcurrido con exceso el período de tiempo graciablemente concedido por este Ayuntamiento en sesión de la Comisión Municipal Permanente de 6 de Febrero de 1.976 para que se desalojase el kiosco instalado en terrenos de la Alameda, del que fue concesionaria Dª Josefina Lorenzo Gómez, resuelvo, vistos los artº. 107 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y 104 de la Ley de Procedimiento Administrativo, así como demás disposiciones concordantes y de aplicación a este supuesto, requerir a la interesada  para que en el improrrogable plazo de diez días, proceda a desalojar y poner a la libre y entera disposición de este Ayuntamiento, el kiosco y terrenos de titularidad patrimonial administrativa, advirtiéndole que para el caso de incumplir  el presente requerimiento, se procederá de oficio por personal municipal a la ejecución subsidiaria de lo resuelto, a partir de las once horas del día siguiente al en que se cumpla el plazo señalado.La Guardia a 7 de Octubre de 1983. El Alcalde. Raúl González Puebla”.
 

Alameda a comezos do século XX. www.informaticagranada.com
 
------------------------------------
 
18/10/1983. Escrito de Pedro José Alvarez Lorenzo (Registro de Entrada nº 1850 de 20 octubre/83) al Sr. Alcalde D. Raúl González Puebla:
 
Pedro José Alvarez Lorenzo con DNI.... y los demás firmantes del presente escrito,
 
Dicen: Que enterados de la intención municipal de proceder al desalojo del Kiosco que viene explotando Dª Josefina Lorenzo Gómez, hacen constar:
 

Unha parte da Alameda nos ano sesenta. Fotografía de José Mª González Alonso.
 
-------------------------------
 
1º.-Que muestran su total disconformidad con la pretendida actuación municipal, toda vez que el kiosco en cuestión viene siendo de utilidad pública para todos los habitantes de este Municipio, así como modo de vivir de dicha señora, cuyos derechos pretende el Ayuntamiento omitir. Además, es conocido de todos, que la voluntad del Ayuntamiento al tirar el kiosco, se va a concretar en una reordenación de la Alameda, contra lo cual muestran también su total y absoluta disconformidad.En su virtud,
 
Suplican a V.I., que paralice las actuaciones iniciadas, a fin de obtener un consenso sobre el futuro de dicha plaza, respetando los derechos de la concesionaria, de acuerdo con la legislación vigente.La Guardia, a 18 de Octubre de 1.983.
 
Siguen firmas: Eloy Gómez Mariño; Jesús Santiago Sobrino; Xosé Vicente Romero; Juan Luís Treinta; Miguel Angel Español Otero; José A. Uris Guisantes; Argentino Correa; Pedro Borrajo Rivas; Telesforo Barbi Valdemoros; Juan ¿?; Julio Vicente; Feliciano Rodríguez; Jesús José Vicente Otero; Francisco Rodríguez; María Silva Gómez; Arsenio González; Ricardo Rodríguez Vicente; Carlos¿?; Mercedes Gómez; José??; Ramón Ferreira Gómez; Olga Silva Gómez; Cesáreo??; M.R. Rodríguez Reyes; R.M. ; Olga Mariño Alvarez; Carmen Pérez González; Mª Asunción Vazquez; Catalina Silva González; Miguel Martínez; Marina González González; Orosia Otero Alvarez ; José Luís Rodríguez; Angel Vicente Sobrino; Jesús Cordero Alvarez; Ermelindo Alvarez; Sara Silva; R. Rodríguez; Manuel Castro; Cándido Martínez Baz; Elisa Baz Lomba; José Angel Baz; Carmen Emilia; Angel Pérez Castro; Juan Martinez; Antonio Vicente; Celia García; Valentín V.; Javier Melon; Ana Martínez Alvarez; María Español; Florinda González Franco; Luis Ferreira; Manuel Sobrino; Joaquin Martínez; Rodrigo Cambeiro; Milagros Martínez del Oro; María Jesús Conde; Sinforiano Rodríguez; María Victoria Peniza; Mª Nieves Lomba Curdanes; Rosa González; Francisco Lorenzo; Mª Carmen Alvarez Lorenzo; Mª Teresa Alvarez; Angeles Alonso; Antonio Ferreira Alvarez ; Francisca Fernández; Ana Lidia Rodríguez; Santos Ferreira Padin; Libertad Noya González; María Español; Aurora Dominguez; Manuel Alvarez .
 
O Alcalde e 1º Tte. Alcalde, fan caso omiso do escrito de Pedro José Alvarez Lorenzo e sinaturas, dictando órdenes para derrubar o Quiosco de madrugada, e as nove da maña non existía o histórico “Quiosco de Chuco” na Alameda por causa da “piqueta municipal”
 
O Xuíz de Distrito en vía oficio ao Alcalde Raúl González Puebla a efectos de que dé explicacions do derrube, con data:
 
                                                               “9/11/1983. Juzgado de Distrito de La Guardia. Oficio. Referencia nº 1.224. Asunto: Informe sobre el derribo de una terraza. Registro Entrada Ayuntamiento nº 1963 de 11 Noviembre 1983.
 
“Por haberlo acordado en proveído de esta fecha dictado en diligencias indeterminadas de carácter criminal nº 121 de 1983 que me hallo instruyendo por el derribo de una terraza sita en los jardines de la  Alameda de esta villa, siendo denunciante D. José Álvarez Lorenzo, vecino de esta villa y acusado Casimiro Rodríguez Vizoso, domiciliado en Tomiño – Carregal, el cual llevó a cabo tal derribo en las primeras horas de la mañana del día de ayer, por orden de esa Alcaldía, según manifestó ante la Guardia Civil instructora del atestado, libro a V.S., el presente, con el ruego de que a la mayor brevedad, tenga a bien informar a este Juzgado sobre las causas que acosejaron la demolición de dicha terraza, procedimiento seguido al efecto, en su caso, y acuerdos adoptados para avalar tal medida. Dios guarde a V.S., muchos años La Guardia 9 de noviembre de 1983. Fdo.El Juez Substituto en Funciones”.
 

Postal de Mariano Jiménez Hueto. www.informaticagranada.com
 
------------------------------
 
O Sr. Alcalde mediante oficio con data 14/11/1983, contesta ao Sr. Xuíz de Distrito de A Guarda:
 
El pasado día 8 de Octubre, se notificó a Dª Josefina Lorenzo Gómez, que disponía de un plazo improrrogable de diez días para desalojar el kiosco instalado en la Alameda. Desoido éste, se intentó desalojar el local por miembros de la brigada de obras y la Policía Municipal en la mañana del día 22 de Octubre pasado.
 
Ante la imposibilidad de ejecutar la  Orden de la  Alcaldía a causa de resistencia y amenazas planteadas por Dª Josefina Lorenzo Gómez y miembros de su familia, entre los que se encontraba el denunciante, el Jefe de la Policía Municipal optó por retirar a los funcionarios municipales del lugar.
 
Horas después y en la misma mañana de la fecha señalada, el Sr. Alcalde accidentalmente D. Manuel Díaz González llegó a un compromiso verbal con Dª Josefina Lorenzo Gómez, por el que ésta cumpliría de modo inmediato el requerimiento efectuado el día 8 de Octubre y procedería al derribo del local y limpieza del lugar que ocupaba a cambio del estudio por el Ayuntamiento de las fórmulas que posibilitaran su continuación en el ejercicio de la actividad que venía desempeñando.
 
Discurridas dos semanas sin que la ex concesionaria llevara a cabo el anterior compromiso, se procedió a primeras horas de la mañana del día 8 del actual, al derribo del mentado kiosco.
 
El procedimiento seguido por este Ayuntamiento ha sido, pues, el previsto en el artº. 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de 1958 y en el artº. 107 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, que dispone “La extinción de los derechos constituídos sobre bienes de dominio público o cimunales de las Entidades Locales, en virtud de autorización, concesión o cualquier otro título y de la socupaciones a que hubiere dado lugar, se efectuará por las Corporaciones, en todo caso, por vía administrativa mediante el ejercicio de sus facultades coercitivas, previa indemnización o sin ella, según proceda, con arreglo a derecho.Dios guarde a V.S., muchos años. La  Guardia a 14 de Noviembre de 1.983. Fdo. El Alcalde.
 

Anuncio no Libro Programa das Festas do Monte de 1981.
 
----------------------------------
 
Endexamais a Terraza ou Quiosco Chuco voltou a Alameda. Hoxe é impensable volver a instalar calquera outro porque todo cambeou. Do que se trata agora mesmo é de ter mais espacio e mais comodidade, ca salvedade que arredor da Alameda actual  pode haber mais de dez establecementos de toda clase de bebidas, comidas, “chucherías”, bocatas, churros, etc.  
 
--------------------------

O primeiro Alcalde que tivera que facer fronte a organización das Festas do Monte na Alameda foi D. Ermelindo Portela Gómez, por non haber cidadás voluntarios que se fixeran cargo da Comisión. Así volveu a pasar cas Festas do Monte de 1981 que tampouco contou con Comisión Cidadá, tivo que ser o Alcalde D. Raúl González Puebla quen se fixera cargo, ainda que o “motor”, como sempre, foi D. Manuel Díaz González “Ligero”, daquela 1º Tte Alcalde, o que buscou entre os concelleiros de Alianza Popular, da UCD e de ADEGA, xunto a varios funcionarios e simpatizantes de A.P. para levar a bo fin as Festas.Eran estes:
 
Presidente: Raúl González Puebla (AP-GIG ).
 
Colaboradores: Manuel Díaz González “Ligero” (AP-GIG); Florentino Urgal González (UCD); Antonio Martínez Vicente (UCD); Antonio Lomba Alonso (A Cruzada); Fernando Martínez Vicente (A Cruzada);Jesús Opereira Ferreira; Manuel González Fonseca(Camposancos); Antonio E. Villaverde Martínez; Enrique Silva Silva (A Guía); Aurelio Pereira Gándara (AP-GIG); Eduardo Martínez Vicente (ADG); Luís Rodríguez Díaz (Salcidos); Martín Trigo Vicente (Salcidos); Andrés Rodríguez González.
 

O fondo Alameda de A Guarda. A dereita Estadio do Trega e Centro Sanitario. Edificio da Alameda construido por Inmobiliaria Ribeira S.A. Aproximadamente en 1960. www.informaticagranada.com .
 
--------------------------------
 
 

Fotografía da Alameda despois de haber suprimido o seto pratando nos anos corenta.  A supresión e colocación de balaustrada de pedra foi obra dos alumnos do Curso de Cantería da Escola Obradoiro Municipal. www.informaticagranada.com
 
----------------------
 
A Alameda foi ser testemuña do homenaxe que a Irmandade de Doantes de Sangue de Vigo fixo as mulleres e homes da Guarda e O Rosal, que viñan doando sangue gratuitamente e sendo un exemplo para o resto das bisbarras da provincia.
 
O acto tivo lugar no domingo 27/09/1981 cando se descrubíu unha placa doada pola Irmandade co agradecemento desta. Estaban presentes os Alcalde de A Guarda e O Rosal, o presidente da Irmandade D. Antonio Alvarez Ferreiro, o dinámico Delegado na Guarda e O Rosal Francisco Lomba Trigo e seu axudante Ramón Otero (ambolos dous xa falecidos), autoridades locais, párroco da Guarda, concelleiros e representantes da vida cultural e política da Guarda.
 

Francisco Lomba Trigo. Delegado da Irmandade de Doantes de Sangue durante trece anos.
 
Merece a pena lembrar que dende o ano 1977 chega por primeira vez a Unidade Móbil e que xusto nese día doaron sangue 60 persoas. En 1978 foron 118, en 1979 xa se elevou a 142 e en 1980 217, é así foron subindo as doazons ata chegar a etapa actual na que a Unidade Móbil acode con mais frecuencia.
 


Anos mais tarde sería inaugurada a remodelación da estrada de Oia a Guarda na entrada dende os Casás, acordando a Corporación Municipal o nome de Avda. Doantes de Sangue, na honra de todas aquelas persoas que doaran sangue gratuitamente.
 

Antigua fonte que estaba no centro da Alameda, popularmente “a fonte do chafarís” ata 1989 en que sendo Alcaldesa instalou outra con luces e de trociños de gres que por certo non pegaba no entorno. Hoxe  a fonte do chafarís está no parque da Laxe Grande. Fotografía de José A. Uris.
 
------------------------

En 1978 instalouse por parte de Unión Fenosa dun Transformador eléctrico  de grandes dimensions, soterrado na parte Este da Alameda, co fin de dar servicio as novas vivendas construídas no fronte da Transversa Troncoso.Era Alcalde Raimundo González Lomba.
 
A recen fundada Asociación Veciñal que presidía José Luís Lomba Alonso[1] se opuxo fortemente a tales feitos, con escritos no Concello, para finalmente, convocar e levar a cabo, a primeira gran manifestación da Guarda en plena Transición política.
 
Como quen tiña todo o poder era o Alcalde e Gobernador Civil, ainda hoxe o transformador de elctricidade segue soterrado na Alameda.  O slogan era: “A Alameda é nosa, non de FENOSA”.
 
A todo isto na sesión do 3/02/1982 Manuel Díaz González lograr aprobar unha  Moción personal para efectuar o “Encachotado” da Alameda  con trozo de mármore e de que cando caía choiva os paseantes debían ter coidado porque podía sentarse no solo, como mínimo, parecía mesmo unha pista de patinaxe.
 

Día das Letras Galegas 1983 na Alameda. Fotografía de Prudencio Martínez Pena.
 
-------------------------------
 

Días das Letras Galegas 1983 na Alameda. Fotografía de Prudencio Martínez Pena.
 
---------------------------
 

Cando o día 3/06/1984 o Presidente da Xunta de Galicia D. Gerardo Fernández Albor acodiu ó Baixo Miño os cidadás desta bisbarra estaban loitando para conquerir un Instituto de Bacharelato Público e Gratuíto. Loita que logrou poder obter primeiro, un Instituto Municipal Homologado, para logo conquerir o Instituton de BUP, hoxe I.E.S.,de A Sangriña, chegando a estar matriculados preto de 900 alumnos/as. Anos mais tarde o Concello de Tomiño puido inaugurar outro Instituto de BUP.
 
Por certo que na paxina web do IES de A Sangriña non atopei por ningures a historia do Instituto, parece como se saíra da nada, fora inspirado polo Espíritu Santo ou non se tivera interese colectivo en que outras xeracions teñan esa información, que xa é, mal que pese, histórica.  

Adhesivo distribuído na Manifestación. Autor Xosé Luís Lois.
 

A “avanzadilla” dos manifestantes Pro Instituto de BUP colocándose fronte a Casa Consistorial de O Rosal antes da chegada do presidente da Xunta de Galicia o 3/06/1984. Fotografía de Prudencio Martínez Pena.
 
---------------------------------
 
Como viña dicindo,  ca visita de Dr. Fernández  Albor a Comisión Cidadá Pro Instituto acordóu dividir  aos pais e nais que loitaban polo Instituto para que con pancartas e súa presencia acudiran a Oia, O Rosal, Tomiño e A Guarda con fin de que o presidente e seu séquito se decatase da “movida” polo Instituto. Na Guarda en concreto inaugurou a Avda. Fernández Albor na saída Sur do Porto e logo foi agasallado pola Corporación con un xantar institucional no Hotel Pazo Santa Trega, xantar ao que asistíu a oposición (PsdeG-PSOE é Grupo Independiente Alagua).
 
Nos postres, deu un pequeño discurso ensalzando o Baixo Miño e A Guarda, pero endexamais se me esquecera cando lle dixo a Manuel Diaz “Ligero”….
 
“ahora amigo Ligero solamente nos queda conquistar Portugal…”
 
O 9/03/1985 tivo lugar unha grande Manifestación popular a favor do Instituto de BUP na Guarda. Como sempre sucedeu foi na Alameda onde se concentraron familias de Oia, O Rosal, Tomiño e A Guarda, para sair as 12 h, pasando polas rúas principais ata o Concello. Os “slogans” era: “Xunta escoita A Guarda está en loita”; “Instituto Sí, trabas fora, ra,ra,ra, Instituto Xá”.
 

Aspecto da concentración unha hora antes da saída da Manifestación a prol do Instituto de BUP. Fotografía de Prudencio Martínez Pena o 9/03/1985.
 
--------------------------------------
 
Segundo lemos en Faro de Vigo do 10/03/85 os manifestantes que partiron da Alameda sumaban unha 2.000 persoas, mais ou menos, portando nove pancartas alusivas ao Instituto.
 

Outro aspecto da Manifestación Pro Instituto de Bup para a Guarda e Bisbarra o 9 de marzo de 1985. Fotografía de Prudencio Martínez Pena.
 
--------------------------
 
O Alcalde D. Raúl González Puebla dispuxera unha forte vixilancia co obxectivo de que ninguén tivera acceso a Casa Consistorial, estaba integrada por números da Garda Civil e Policía Local.
 

Outro aspecto da manifestación diante da Casa Consitorial o 9/03/1985. Fotografía tirada por Prudencio Martínez Pena.
 
---------------------------------
 
Pese aos requerimentos dos manifestantes, nin o Alcalde e 1º Tte Alcalde “Ligero” sairon a recibir a unha Comisión, nin se comprometeron a nada, cando despois de pasada unha hora de berros e protestas, accederon a  recibir no seu despacho a unha representación da Comisión Cidadá que entregou un escrito onde pedían que o Concello puxera a disposición da Xunta os terreos ofertados para construir o Instituto.
 

Adhesivo de 1986.
 
Este era o que gañaba as eleccións de Raúl González Puebla na Guarda. O final aconsellado por seus incondicionais, presentouse para Alcalde e mandou a Raúl para a casa.
 
--------------------------------------
 
Como quen daba  a cara era “Ligero” que ademais de 1º Tte Alcalde era Concelleiro de Cultura  os manifestantes cabreados gritaton: “Ligero, c., A Guarda está que arde”.
 
Pero en honor a verdade Manuel Diaz González, para ben ou para mal, era que sempre daba  a cara.
 
Hoxe, consolidada a democracia, segundo miña opinión personal (e experiencia de doce anos como concelleiro), opinión que pode non coincidir con outras, Raúl foi un Alcalde nefasto para nosa Vila da Guarda, e menos mal que ainda tiña a “Ligero” ¡¡¡. O que en plena democracia se permitíu ter o “Testamento político de Franco”, na zoa pública do Concello. Menos mal que o concelleiro Pedro Borrajo desprendeu o cadro co “Testamento” entregándollo ao Secretario.
 
O Alcalde montou en cólera ameazando a Borrajo co Xulgado, cuestión que non se atreveu a levar a cabo. Despois dese feito non volveu a telo atrevimento de volver a poñer o tal cadro.
 

Seguramente quería levar a raxatáboa o que di este adhesivo.
 
--------------------------------------------------
 

Chegada da cabeza da manifestación a Praza do Reló o 9/03/1985. Fotografía de Prudencio Martínez Pena.
 
-----------------------------


Adhesivo de 1986.
 
En  agosto de 1991 a Sra. Alcaldesa Purificación Álvarez e seus compañeiros membros da Comisión de Goberno aproban o plego de condiciós para a contratación “directa” das obras dos Xardins de Ligero (sic) e Xardins da Alameda por un montante de 5.883.628 pesetas.
 
Na sesion do 16/12/1993 a Sra. Alcaldesa volve a levar  a Pleno  a “Rehabilitación da Alameda e dos antigos xardins do Centro Sanitario”, todo elo mercede a unha subvención polo importe de 4.748.695 ptas, con cargo a senllas anualidades de 1991 de 2.185.766 ptas, e de 1992 de 2.562.929 ptas. Todo isto con cargo a un Orzamento total efectuado polo Aparellador Municipal por un importe de 5.833.628 ptas.
 
Como restaban por gastar 2.562.929 ptas, estas son destiñadas a:
 
Colocación de bancos e mesas de pedra granítica a 85.000 ptas: 680.000.
 
Por suministro e plantación de arborado e arbustos, incluídos desplazamentos e deseño para o Parque do Cancelón: 309.739 ptas.
 
120 ml de valo redondo de madeira de piñeiro para o Parque do Cancelón a 2.443 ptas: 293.250.
 
Suministro e colocación de bimbóns, tobogans etc. para os Parques de Laxe Grande, A Guía e Camposancos: 342.125 ptas.
 
Por subministro e plantación de cinerarias marítimas e xenebreiros horizontais para o centro Cultural: 81.915 ptas.
 
Por colocación de bimbons, combinado de barca,roda oscilante, pirámide de trepar, balancins e rodas do peirao no Parque do Cancelón: 425.000 ptas.
 
Por explanación e acondicionamento da superficie do Parque do Cancelón: 62.121 ptas.Suma total: 2.178.490, 15% de IVE: 384.439. Total íntegro: 2.562.929 ptas.

A Alameda tamen vale para a entrega de Trofeos aos gañadores de concursos, festivais culturais etc. Nesta fotografía trofeos para ser entregados aos gañadores do Concurso de Pesca Deportiva organizado pola “Asociación O Buxeiro”. Foto de Antón Ferreira Lorenzo.
 
--------------------------
 
Tamén para organizar as Carreiras Pedestres Populares das Festas do Monte.
 

Reparto de dorsais para a Carreira Pedreste Popular do 2009, ca axuda inestimabel de “Mobles Bugallas”. Fotografía de José A. Uris.
 
------------------------
 
Dende 1983 ven celebrándose na Alameda o “Magosto Socialista” na Alameda con grande éxito,sendo hoxe un acto histórico popular. O igoal que as Festas de Carnaval e algún mitin político cando as eleccions, ainda que o mais sonado foi o que enfrontou dialécticamente na Alameda a dous candidatos afiliados ó mesmo partido Popular.
 
Foi na campaña as eleccions de 1995 cando Raúl González Puebla que encabezaba unha lista independiente da dereita contra Purificación Álvarez Álvarez que encabezaba a lista oficial do partido. O final os dous militantes da dereita local pactaron e todo quedou na casa…
 

Aspecto das novas obras da Alameda en setembro 2009. Fotografía de José A. Uris.
 
--------------------------------------
 

Outro aspecto das obras ens etembro 2009. Fotografía de José A. Uris Guisantes.
 
-------------------------------------
 

Outra panorámica das obras da Alameda en setembro de 2009. Fotografía de José A. Uris.
 
---------------------------------

Resumindo un lugar emblemático como a Alameda ben merece ser totalmente renovado e adecualo aos tempos que corren, como en toda obra nova haberá detractores, pero as obras quedan, as persoas pasan e os criterios cambian… co tempo. Esta Alameda como xa dixen data de 1850 (comezo das obras), inaugurada en 1852, e agora soamente quedan os árbores, esperemos poder disfrutar dela moitos anos.    
 


Procesión da Virxe da Guía en 1938. Poño esta fotografía para ver os rapaces do Barrio de Ribadavila descalzos, dous a dereita e un a esquerda. Os que loitamos e seguimos loitando pola consolidación da democracia, negámonos a que sigan mandando os de sempre “in saecula saeculorum” (polos séculos dos séculos ou para sempre… eternamente… amén)
 
Para moitas/os detractores a Zoa de Recreo de Fedorento non vale para nada (como lin fai uns dias nunha paxina web)  pero para os que nos criamos no barrio de Ribadavila é un logro. No que antes era un mexadoiro e un vertedoiro de lixo, restos de entullos etc., hoxe podemos disfrutalo todos, novos, xubilados, fillos, netos, etc., cuestión que nos preto 200 anos de goberno da dereita local soamente tiñamos fame… alguns, incluso ata non tiñan nin zapatos que poñerse… hoxe é un lugar decente.
 
As detractoras/es que non se preocupen, que non vai chegar o mar para levalo por diante, e se acaso se oxidan os aparatos, pintar, e punto. Para os de Ribadavila e unha satisfacción poder contar con esa área de ocio e paseo de madeira. En canto a Praza da Guía tamén lle chegará o seu día o igoal que chegou para a Alameda.
 
O que pasa e que o pecado capital español é a envexa, e na Guarda, o parecer tamén existe, por iso necesitamos xente que aporte ideas e traballo e non sirvan como simples “floreros” que quedan moi ben nas fotografías pero logo “mustian” e deben tirarse ó lixo. O que queira entender que entenda.
 

Fotografía do fotógrafo  Mariano Jimenez Hueto da Capela de A Guía en 1931.
 

Area recreativa de Fedorento unha hora antes da inauguración. Fotografía de José A. Uris.
 
-----------------------------------
 

Antigo pozo dun sumidoiro de augas fecais en Fedorento a 20 metros da praia. A dereita antigua canalización de augas fecais directas dende as Vivendas Sociais,hoxe pechada.O parecer os/as detractores/as non querían que se gastasen cartos neste vertedoiro de inmundicias en que dende 1958 foi convertíndose o lugar onde xogabamos o futbol os rapaces de Ribadavila que hoxe pasamos do sesenta anos. O merecemos e estamos orgullosos de que se inaugurase. Fotografía de José A. Uris Guisantes.
 

Outro aspecto da Alameda de A Guarda a comezos doséculo XX.
 
--------------------------------
José A. Uris Guisantes

_______________
[1] Entre o actual Bar Celta e Oficina da Inmobiliaria Riveira na rúa/Transversa Troncoso.
[2] En alguns escrito figura como Domingo Español Cividanes, pero na acta de nacemento é Domingo Antonio Español López.
[3] Fillo de Domingo Español e Liberata López.Chegara da emigración en Guatemala con unha importante fortuna.
[4] En 1925 o Alcalde D. Manuel Álvarez Vicente  pedía ao Bispo da Diócesis que retirara os restos da Capela a súa costa porque o Concello había pagado os gastos do novo Cemiterio. Pero nin caso.
[5] Era Deputado Provincial xunto a outro familiar Manuel Español “Caballero del Manto de Cristo”.
[6] Dende a esquina Sur da actual Alameda.
[7] Chamada Tabolado. Hoxe chámase Tabolado a áera xeográfica preto de Sete Camiños.
[8] Os donos das terras reclaman os cartos e falan tamén do Tabolado, porque estaba toda a áera unida, non pasaba a estrada actual a Fornelos.
9]  Na estrada de Cividans, hoxe rúa/ Brasil
[10] Era D. José Mª Portela Lomba, “Regidor decano, que por ausencia del Alcalde administra Justicia Real Ordinaria en esta Villa y su Jurisdición” (A Guarda e O Rosal).
[11] O manantial que surtía a Fonte da Vila (sita onde en 1964 se construíu a rúa/ Coengo Domínguez Fontela) debía ter seu afloramento preto dese cemiterio. O lugar levaba o nome de “San Bastián” acortado o de “San Sebastián”.
[12] Tamén se celebraban bailes públicos e se expoñían obras de teatro.
[13] A partir de 1921 sería Antonio Morais.
[14] Sesión plenaria do 24/05/1903 presidida por D. Agustín Sobrino
[15] Na Alameda.
[16] Que tiveron lugar o30 de xuño e12,13,26, 27 de agosto e 16 e 27 de setembro.
[17] A auga viña en toneis dende a fonte e logo se esparcía con cubos.
[18] No espacio da cruce das estradas Elduayen (hoxe Puerto Rico), estrada a Fornelos e estrada Ezequiel Ordóñez (hoxe Avda de Galicia), fronte a Taberna de O Galo.
[19] O de Sestás.
[20] Presidente D. José Darse Sobrino, dono e Director do Heraldo Guardés.
[21] Era Alcalde D. Agustín González Sobrino, a quen se enfrontaron pola pasividade demostrada cos obreros, acusándoo de “estar con los patronos”. Presentando súa renuncia como Alcalde na Sesión do 15/03/1933 ( catro días despois de meter aos obreros en prisión). Tamén foi substituído o xuíz  Luís Fdez por D. José Benito Sobrino.
[22] Era meu avó falecido dun infarto en 1938.
[23] Axudara económicamente ao dono e Director D. José Darse Sobrino, incluso foi o  que suxeríu o nome de “Heraldo Guardés”.
[24] Sesión do  6/08/1948, presidida polo Alcalde D.Rafael Salcidos Sobrino.
[25] De orixe portugués debeu de fuxir nos primeiros meses da guerra cvil para non ser fusilado. Unha vez de volta seguíu sendo perseguido e multado varias veces pola Fiscalía de Taxas provincial.
[26] Tña a sede oficial na antiga Casa dos Alonso na Praza do Reló.
Regreso al contenido