CORPORACIÓN

 

SERVIZOS

Punto Limpo

Entullos

  

PREZOS AUGA

  

PREZOS PISICINA

 

AXENDA

 

SOLICITUDE

  DNI  (Normas)

           

PXOM

   

RUEIRO/

CALLEJERO

      

ELECCIÓNS

 

TURISMO

 

 

 

 

 

Teléfonos

Concello

986 61 00 00

986 61 01 76

(Fax) 986 61 02 83

      

Centro Cultural

986 61 18 50

 

Servizos Sociais

(luns, mércores, xoves)

986 61 45 07

 

Mercado Abastos

986 6104 08

  

Oficina Tributaria

986 60 90 67

 

OMIX

986 61 45 46

 

Piscina Municipal

986 61 14 12

 

Policía Local

986 61 00 25

 

 

 

 

 

 

 

PXOM

avance

MEMORIAS
bullet

M. Informativa

bullet

M. Ordenacion

PLANOS

P. INFORMACION
bullet

1- Sist. Infrast. do Baixo Miño

bullet

2- Sist. Infrast. Propst. Rede Viaria

bullet

3- Sist. Rede Abastecemento

bullet

4- Sist. Rede Saneamento

bullet

5- Sist. Espacios Libres

bullet

6- Sist. Equipamentos

P.ORDENACION

CLASIF. DO SOLO

ESCALA 10.000

      

ESCALA 5.000

       

ELECCIÓNS

bullet

Autonómicas

       (COMPARATIVA)

bullet

Autonómicas'09

           (COMPARATIVA:01 e 09)

bullet

Europeas (COMPARATIVA)

bullet

Referendum  (Constit. Europea)

bullet

Municipais'07

bullet

Xerais 2008

bullet

Municipais 2011

bullet

Xerais 2011

 

Punto Limpo

Vertedoiro Entullos

Luns a Venres.......  09.00 a 13.00h

Sábados................ 10.00 a 13.00h

Luns a venres.... 09.00 a 13.00h

                        15.00 a 19.00h

   

ITV

Salcidos (A Guarda). Cita Previa 629 16 31 07  ou  639 20 83 83

         
   
   
 

 

Calendario do Contribuínte 2011

 

TRIBUTOS

 

 

CONCEPTO

PERIODO DE COBRO

 

 

IVTM 2011

01 abril ao 01 xuño 2011

 

 

IBI URBANA 2011

01 xullo  ao 01 setembro 2011

 

 

IBI RÚSTICA 2011

01 xullo ao 01 setembro 2011

 

 

IAE 2011

01 outubro a 01 decembro 2011

 

 

TAXAS

 

 

CONCEPTO

PERIODO DE COBRO

 

 

Lixo 2011

20 febreiro ao 20 abril 2011

 

 

Sumidoiros 2011

01 de maio ao 01 de xullo 2011

 

 

Vados 2011

01 setembro ao 01 novembro 2011

 

 

Ocupación vía pública 2011

01 setembro ao 01 novembro 2011

 

 

Auga 4º Trim 2010

20 febreiro ao 20 abril 2011

 

 

Auga 1º Trim 2011

20 maio ao 20 xullo 2011

 

 

Auga 2º Trim 2011

20 agosto ao 20 outubro 2011

 

 

Auga 3º Trim 2011

20 novembro 2011 ao 20 xaneiro 2012

 

 

       
 
 
 

 

BASES

PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO PERSOAL DOCENTE PARA A IMPARTICIÓN DO CURSO FORMACIÓN BÁSICA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS:

 

UNHA PARA ESPECIALIDADE HUMANIDADES/SOCIAL.

Outra para CIENCIA-TECNOLOXÍA.-

 

            PRIMEIRA: OBXECTO DA CONTRATACIÓN E DURACIÓN DA MESMA.

 

            As bases que se detallan a continuación son as que rexerán a selección de persoal para a impartición das clases dirixidas á FORMACIÓN BÁSICA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS , coas seguintes características:

            CURSO: DE FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS.

            DURACIÓN: de febreiro a setembro de 2013

            XORNADA: A que se determine polos resposanbles municipais ( a xornada non será nunca inferior a 10 horas semanais) NA ESPECIALIDADE DE HUMANIDADES/SOCIAL E NA ESPECIALIDADE DE CIENCIA/TECNOLOXIA, EN HORARIO NOCTURNO.

            CLASES: DE LUNS A VENRES.

 

            Tarefas a realizar:

                        a.- Preparación probas ESO

            b.- Tarefas administrativas de xestión e administración do curso

 

            SEGUNDA: CONDICIÓNS E REQUISITOS DOS ASPIRANTES.

 

            Os aspirantes deberán reuni-los seguintes requisitos para participaren nesta convocatoria:

 

1.             Ser español ou cidadán dun país membro da Unión Europea ou dalgún dos estados ós que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores nos termos definidos no Tratado constitutivo da Unión Europea, en virtude de Tratados Internacionais celebrados pola UE e ratificados por España,  ou estranxeiros con residencia legal en España., de acordo co establecido no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.

 

2.             Estar en posesión alomenos da titulación requirida ou da capacitación laboral equivalente:

 

           diplomado maxisterio en educación primaria

           licenciado en humanidades/social ou ciencias/tecnoloxía.

 

3.             Os licenciados deberan estar en posesión do Curso de Aptitude Pedagóxica (CAP) ou titulación vixente equivalente.

 

4.             Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desempeño das correspondentes tarefas.

 

5.             Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do desempeño de funcións o servizo de calquera administración pública, nin atoparse inhabilitado para o exercicio das mesmas.

 

6.             Non estar incurso en causa vixente de incapacidade segundo a lexislación vixente na materia

 

            TERCEIRA: REQUISITOS PARA TOMAR PARTE NO PROCESO DE CONTRATACIÓN.

 

            Os interesados presentarán as solicitudes segundo modelo normalizado do Concello, en horario de 9:00 a 14:00 horas de luns a venres e de 10:00 a 13:00 horas o sábado na oficinas municipais ata o  2 de febreiro de 2013.

 

A presentación de solicitudes poderá facerse ben no rexistro xeral do Concello, ben en calquera das formas establecidas no art. 38.4 da Lei 30/92 de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común; as solicitudes que se presenten a través da oficina de correos ou a través do Portelo Único deberán entregarse en sobre aberto para ser seladas e datadas polo funcionario de Correos ou da administración receptora da documentación. Nestes dous casos, deberá enviarse vía fax ó Concello (986610283) a solicitude debidamente selada antes do fin de prazo para a presentación de solicitudes.

Os candidatos que opten por esta modalidade de presentación da solicitude, deberán traer copia da documentación o dia da exposción do proxecto.

 

            A solicitude deberá ir acompañada da seguinte documentación:

 

            a) Copia compulsada do D.N.I.

            b) Copia dos títulos requiridos para a praza.

            c) Curriculum Vitae.

            d) Proxecto de acordo co sinalado na base 5.

             e) Copia compulsada da documentación acreditativa dos méritos alegados.

 

Finalizado o prazo de presentación de instancias, dictarase unha resolución que se publicará no taboleiro de anuncios do Concello e na web municipal, na que se admitirá ós/ás candidatos/as que presentasen a documentación anterior correctamente e se excluirá provisionalmente ós/ás candidatos que non o fixeran, concedéndoselles un prazo de un día natural para subsanar os erros ou defectos que houbera. Posteriormente, elaborarase una nova lista cos definitivamente admitidos/as e excluídos/as.

 

            CUARTA: MÉRITOS.

 

            Na selección valoraranse os seguintes méritos, que deberán acreditarse e achegarse, xunto coa instancia, mediante orixinal ou copia autenticada.

 

            A) FORMACIÓN ACADÉMICA OU EXTRA-ACADÉMICA:

 

- Asistencia a Cursos impartidos ou homologados por un organismo oficial, relacionados co obxecto do contrato:

 

Por cada curso de máis de 20 horas..............    0,25 puntos

Por cada curso de máis de 40 horas.............     0,50 puntos

Por cada curso de máis de 60 horas..............    1,00 puntos

 

Este apartado valorarase cun máximo de 2 puntos.

 

            B) EXPERIENCIA:

 

            Será obxecto de valoración a experiencia docente, debidamente acreditada a través de certificados, contratos ou calquera outro documento que permita determinar as datas reais e efectivas de prestación e que acrediten o inicio e o fin da prestación.

 

            Por haber traballado como docente, 0,1 puntos por mes, ata un máximo de 1,5 puntos.

           

            C) LINGUAXE GALEGA:

           

            - Por ter realizado o curso de iniciación ou Celga 3............................  0,25 puntos.

             - Por ter realizado o curso de perfeccionamento ou Celga 4............... 0,50 puntos.

           

            Só se valorará o curso de nivel superior, polo que a puntuación máxima no apartado C) será de 0,50 puntos.

           

QUINTA: EXPOSICIÓN E DEFENSA DO PROXECTO.

 

Os aspirantes deberán presentar, xunto coa documentación que acompañe a solicitude, un proxecto co seguinte contido: “Proxecto educativo: o Graduado da ESO”. Extensión máxima do proxecto 2 folios ( pode ser por ambas caras).

Os aspirantes deberán levar a cabo a exposición do proxecto diante do tribunal, así como  as propostas en orden ó mellor desenvolvemento do curso.

            O proxecto e a súa exposición e defensa será valorada cunha puntuación de 0 a 6 puntos.

 

            SEXTA: TRIBUNAL.

 

             O Tribunal Cualificador, no que os membros teñen un nivel de titulación igual ou superior ó da praza convocada, estará integrado polos seguintes membros:

- PRESIDENTE: Un funcionario ou persoal laboral da Administración Pública.

- SECRETARIA: A da Corporación ou funcionario en quen delegue, que actuará con voz pero sen voto.

            - VOCAIS: catro vocais, designados entre o persoal funcionario e laboral fixo da Administración Pública

 

A designación de membros do tribunal cualificador deberá incluír ó respectivo suplente e os vocais deberán posuír un nivel de titulación igual ou superior ó da praza convocada, o que deberá acreditarse mediante copia compulsada que acompañe ó escrito de designación de titular e suplente.

Para a válida actuación do Tribunal requiríase a presenza da maioría absoluta dos seus membros, titulares ou suplentes.

Rematado o proceso, o Tribunal aprobará a relación de aspirantes en orde de maior a menor puntuación total, propoñendo o Sr. Alcalde para a súa contratación a  persoa que encabecen a relación do proceso selectivo.

                        No caso de quedar deserto o proceso selectivo por non superar ningún aspirante a proba ou por non presentarse ningún a esta, o Sr. Alcalde queda autorizado a convocalo novamente cantas veces fose necesario, de conformidade coas presentes bases.

 

A constitución do Tribunal terá lugar o día 4 de febreiro de 2013, ás 10:00 horas, nas dependencias do Concello, e a continuación se levará a cabo a publicación da lista de admitidos e excluídos.

 

A exposición e defensa do proxecto presentado polos aspirantes celebrarase a partir das  9:00  horas dos días 7 e 8 de febreiro de 2013 no Salón de Plenos do Concello da Guarda. Neste sentido, coa publicación da lista definitiva de admitidos se sinalará nominalmente a data na que cada aspirante deberá presentarse para levar a cabo a exposición do proxecto diante do tribunal.

A continuación se levará a cabo a valoración dos méritos.

 

SÉTIMA: CONTRATACIÓN.

 

            A contratación efectuarase por resolución motivada da Alcaldía, logo da proposta do Tribunal cualificador, que proporá ó candidato que máis puntuación obtivese do máximo posible. Para efectuar esta proposta, o Tribunal poderá pedir os informes e asesoramentos técnicos que teñan por convenientes. Os restantes candidatos, pola orde da puntuación obtida poderán ser contratados no caso de que algún seleccionado non achegue a documentación prevista na 8ª das presentes Bases, non asine o contrato ou a súa alta no libro de empresa do Concello no prazo que se lle sinale ou ben renunciase á mesma antes de finaliza-lo contrato, e polo período que reste para o cumprimento do mesmo.

            A resolución resolvendo o concurso publicarase coa expresión do réxime de recursos que contra a mesma caiban, nos 10 días seguintes no Taboleiro de anuncios do Concello.

 

            No caso de quedar deserto o proceso selectivo por non superar ningún aspirante a proba ou por non presentarse ningún a esta, o Sr. alcalde queda autorizado a convocalo novamente cantas veces fose necesario, de conformidade coas presentes bases.

 

            OITAVA: DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR POLOS SELECCIONADOS.

 

            Os candidatos seleccionados deberán achegar, con carácter previo a súa contratación:

 

-        Copia do D.N.I.

-        Número de conta bancaria (certificado ou fotocopia da cartilla).

-        Copia da tarxeta da Seguridade Social.

 

            NOVENA: FACULTADES DO CONCELLO.

 

            O Concello resérvase a facultade de modifica-lo réxime da prestación do traballo se circunstancias sobrevidas o esixiran.

 

DÉCIMA: OBRIGAS DOS CONTRATADOS.

 

Os traballadores contratados obríganse ó desenvolvemento das diferentes funcións que, acordes coa súa categoría estean encomendadas ó seu posto.